Hiperstrukturalne uczestnictwo – postmodernistyczny wymiar życia młodzieży

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

The hiperstructural participation – the postmodern dimension of youth’s life

Abstract

Artykuł jest próbą odnalezienia egzemplifikacji Baumanowskiego płynnego życia. Omówiona została specyfika płynnego życia z podkreśleniem aspektu tożsamości. Przedsta-wiona została również koncepcja Sherry Turkle. Autor – powołując się na tezy S. Turkle – zauważa, że egzemplifikacją płynnego życia może być hiperstrukturalne uczestnictwo mło-dzieży. Hipoteza ta jest poparta analizą przypadku.
This article is an attempt to find the example of Bauman’s liquid life. It discusses the characteristic of liquid life and emphasizes the aspect of identity. It also presents the Sherry Tyrkle’s conception. Author – referring to S. Turkle’s theses – remarks that the example of liquid life could be the hiperstructural participation of youth. That hypothesis is supported by the case study.

Description

Sponsor

Keywords

młodzież, youth, tożsamość, identity, Zygmunt Bauman

Citation

Wymiary społecznego uczestnictwa w życiu. Między dzieciństwem a dorosłością, red. Hanna Krauze-Sikorska, 2011, s. 199-208.

ISBN

978-83-232-2272-9

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego