Wizerunki królów w polskiej tragedii czasów stanisławowskich i pó nego o wiecenia do roku 1815

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012-11-21

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Images of kings in the Polish tragedy of Stanislaw August’s period and the late Enlightenment until 1815.

Abstract

Praca przedstawia stan bada nad polsk tragedi o wieceniow – dokonania i perspektywy, wskazuje na jej cechy, uwarunkowania historyczno-polityczne, istot i nowatorstwo. Prezentuje wizerunki królów w polskiej tragedii czasów stanisławowskich i pó nego o wiecenia, do roku 1815. Opisuje postaci władców – Bolesława miałego, Władysława Hermana, Bolesława III, Przemysława, Władysława Warne czyka, Gustawa Wazy i Zygmunta Augusta w oparciu o nast puj ce tragedie: Władysław pod Warn Wacława Rzewuskiego, Zygmunt August Józefa Wybickiego, Władysław pod Warn Juliana Ursyna Niemcewicza, Bolesław III Franciszka Karpi skiego, Gustaw Waza Ludwika Kropi skiego, Barbara Radziwiłłówna Franciszka W yka, Ludgarda Ludwika Kropi skiego, Bolesław miały Antoniego Hoffmanna, Barbara Radziwiłłówna Alojzego Feli skiego i Bolesław Wtóry Franciszka W yka. Ukazuje rol monarchów w wiadomo ci ludzi o wiecenia, konfrontuje literackie kreacje z ówczesn wiedz historyczn , wskazuje funkcjonowanie w polskiej tragedii o wieceniowej systemu mitów narodowych. Stwierdza, e polskie tragedie historyczne epoki o wiecenia miały si nijak do wiedzy historycznej twórców – chodziło tylko o kreowanie mitu. Mo na je traktowa jako prowidencjalistyczn wykładni historii i zapowied mitu mesjanistycznego dramatu romantycznego, co odrzuca dawny stereotyp „tragedii pseudoklasycznej” jako retorycznej sui generis.
The thesis presents the current stage of research in the tragedy of Polish Enlightenment – achievements and prospects, describes its features, historical and political conditions, essence and innovation. It demonstrates images of kings in the Polish tragedy of Stanislaw August’s period and the late Enlightenment until 1815, desribes the rulers – Bolesław miały, Władysław Herman, Bolesław III, Przemysław, Władysław Warne czyk, Gustaw Waza and Zygmunt August on the basis of the following tragedies: Władysław pod Warn (Władysław in the Battle of Warna) by Wacław Rzewuski, Zygmunt August by Józef Wybicki, Władysław pod Warn (Władysław in the Battle of Warna) by Julian Ursyn Niemcewicz, Bolesław III by Franciszek Karpi ski, Gustaw Waza by Ludwik Kropi ski, Barbara Radziwiłłówna by Franciszek W yk, Ludgard by Ludwik Kropi ski, Bolesław miały by Antoni Hoffmann, Barbara Radziwiłłówna by Alojzy Feli ski and Bolesław Wtóry by Franciszek W yk. The work presents the rulers’ role in the consciousness of the people of the Age of Enlightenment, compares literary creations with the contemporary historical knowledge, shows how national myths functioned in the Polish Enlightenment tragedy. It states that the Polish historical tragedies of the Age of Enlightenment were completely at odds with the authors’ historical knowledge – the only aim was to create a myth. The works should be considered as an providential interpretation of history and an announcement of Messianic myth of the Romantic drama what rejects the former stereotype of “pseudo-classical tragedy” as a rhetorical tragedy of its own kind.

Description

Wydział Filologii polskiej i Klasycznej: Instytut Filologii Polskiej: Zakład Literatury Staropolskiej i Oświecenia.

Sponsor

Keywords

O świecenie, Enlightenment, Tragedia historyczna, Historical tragedy, Wizerunki, Images, Królowie, Kings, Mity narodowe, National myths

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego