EKONOMICZNE PRZESŁANKI ZMIAN W FORMACH SOLIDARNOŚCI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ. CASUS OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ W POLSCE

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

ECONOMIC CONDITIONS OF CHANGES IN THE FORMS OF INTERGENERATIONAL SOLIDARITY. THE CASE OF LONG-TERM CARE IN POLAND

Abstract

Opieka długoterminowa nie była do tej pory centralnym punktem w debacie dotyczącej polityki społecznej w Polsce. Niemniej jednak obecnie obserwujemy większe zainteresowanie tą kwestią, czego wyrazem są parlamentarne prace nad wstępnymi założeniami do ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym. Artykuł niniejszy analizuje powyższy projekt reformy opieki długoterminowej w odniesieniu do teoretycznej koncepcji solidarności międzypokoleniowej. Tekst wskazuje na ekonomiczne dylematy związane z reformą oraz omawia główne problemy związane z jej implementacją.
*The issue of a long-term care has not become, as yet, a focal point of any debate on social policy in Poland. However, a major shift of interest in this subject has been noted lately, which has also manifested itself in the parliamentary work and the draft preliminary legislation concerning the matter. This paper discusses the draft law on long-term care with reference to the theoretical concept of intergenerational solidarity. The main dilemmas connected with the reform of social policy have been enumerated and some light has been shed on the practical economic problems of its implementation.

Description

Sponsor

Keywords

opieka długoterminowa, zmiana instytucjonalna, solidarność międzypokoleniowa, starzenie się społeczeństwa, long term care, institutional change, intergenerational solidarity, society ageing

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 74, 2012, z. 3, s. 203-216

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego