Polityka zatrudnienia absolwentów szkół wyższych w Unii Europejskiej i jej realizacja w Polsce i w Niemczech w latach 2004-2014

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Employment policy of graduates of the European Union higher education institutions and its implementation in Poland and Germany between 2004 and 2014

Abstract

Polityka zatrudnienia Unii Europejskiej jako pojęcie badawcze cechuje się zróżnicowaniem i złożonością działań, które na przestrzeni lat były podejmowane przez państwa członkowskie w procesie integracji europejskiej. Regulacje te obejmują dwa poziomy: europejski oraz krajowy. Przedmiotem badań dysertacji jest polityka zatrudnienia absolwentów szkół wyższych w Unii Europejskiej w latach 2004-2014 na przykładzie Polski i Republiki Federalnej Niemiec oraz prezentacja sytuacji absolwentów szkół wyższych na polskim i niemieckim rynku pracy w tym okresie. Celem dysertacji jest uzasadnienie hipotezy, że realizacja polityki zatrudnienia wobec absolwentów szkół wyższych w Unii Europejskiej w latach 2004-2014 była na przykładzie Polski nieefektywna, a na przykładzie Niemiec okazała się efektywna. Przepisy i regulacje unijne nie przekładały się w Polsce na rozwiązywanie istniejącego w badanym okresie bezrobocia absolwentów szkół wyższych. W Niemczech unijne wytyczne dotyczące tego problemu były skuteczne wdrażane i dopasowywane do wewnętrznych realiów co przekładało się w praktyce na pozytywne wyniki zatrudnialności absolwentów szkół wyższych. Analiza rozwiązań przyjętych w stosunku do absolwentów szkół wyższych w Polsce i w Niemczech w latach 2004-2014 pozwoliła zbadać w jaki sposób polityka zatrudnienia jest regulowana na trzech poziomach: europejskim, polskim, niemieckim.
The employment policy of the European Union as a research concept is standarised of the differentiation and the complexity of operations which were undertaken by the country members during european integration. Those regulations contains two levels: european and national. The subject of research is employment policy of graduates of the ueropean union higher education institutions and its implementation in Poland and Germany between 2004 and 2014. The target of research contains justification of hypothesis that in practise employment policy of graduates which was realized between 2004 and 2004 was ineffectual in Poland but was effective in Germany. Polish regulations didn’t solve problem of unemployment of the graduates at that time. German regulations concerning that problem were effectively implemented to the internal situations. The result of that were effective and positive scores of employability gratuates of the higher education. Testing of many solutions involving polish and german graduates of the higher education between 2004 and 2014 allowed to research a way of regulation the employment policy in three levels: european, polish and german.

Description

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

Sponsor

Keywords

zatrudnienie, employment, bezrobocie, unemployment, absolwenci, graduates, uczelnie wyższe, higher education institutions, Unia Europejska, European Union

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego