Pozycja i kompetencje rady programowej w spółce publicznej radiofonii i telewizji

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu

Title alternative

The Position and Powers of an Advisory Board in a Public Radio and Television Broadcasting Corporation

Abstract

Kompetencje rady programowej unormowano w aktualnie obowiązującym ust. 3 art. 28a ustawy. Zgodnie z tym przepisem rada programowa podejmuje uchwały w sprawach programowych (większością głosów w obecności co najmniej połowy składu rady), zawierające oceny poziomu i jakości programu bieżącego oraz programów ramowych. Cytowany powyżej przepis ten stanowi dalej, iż uchwały takie są przedmiotem obrad i postanowień rady nadzorczej. Jak słusznie zauważa się w doktrynie, rada programowa jest wyłącznie organem opiniodawczo-doradczym organów spółki i to tylko w sprawach programowych. Przytoczony przepis tylko w niewielkim stopniu określa zasady i formy funkcjonowania takich ciał. Podzielić należy także pogląd, iż „kompetencje rady programowej ograniczone są wyłącznie do spraw programowych, a więc doboru poszczególnych audycji, proporcji między nimi, ogólnych założeń działalności radia czy telewizji. Tym samym rada ta nie ma podstaw do wypowiadania się w sprawach kadrowych, technicznych, gospodarczych, prawnych itd.
The powers of an advisory board are laid down in the currently binding Section 3, Art. 28a of the law. Said provision stipulates that the board passes resolutions concerning radio and television program (when gaining a majority of votes cast and the presence of at least a half of board members) and comprising the assessment of the level and quality of the running program and program schedule. This provision also stipulates that such resolutions are debated and decided by the supervisory board. It is rightfully observed in the doctrine that the advisory board is only an advising and consultative body for the corporation organs, and it only handles programming matters. The provision stipulates the principles and forms of operation of such bodies to only a limited extent.We also have to agree with the opinion that the powers of the program board are limited to program-related matters exclusively, that is to the selection of individual programs, proportions between them and general principles of radio and television operation. Thus, the board does not have a basis on which to take a stand in personnel, technical, business and legal matters, etc.

Description

Sponsor

Keywords

Rada programowa spółki publicznej radiofonii i telewizji, prawo prasowe

Citation

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2010, nr 1, s. 5-14.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego