Relacje między strukturą roślinności wodnej i gradientami środowiskowymi w aspekcie hydroenergetycznego użytkowania rzeki nizinnej

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015-05-04

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Relations between structure of aquatic vegetation and environmental gradients in aspect of the hydroenergetic use of lowland river

Abstract

Idea badań W pracy testowano szereg hipotez dotyczących wpływu przerwania ciągłości ekologicznej rzeki na strukturę i wzorce przestrzennego rozmieszczenia roślinności wodnej oraz kształtowanie gradientów środowiskowych. Szczegółowe cele pracy obejmowały: (1) określenie głównych czynników środowiskowych determinujących skład i strukturę kompozycji gatunkowej roślinności wodnej oraz jej wzorzec przestrzennego rozmieszczenia, (2) charakterystykę odpowiedzi (reakcji) różnych grup funkcyjnych roślin na decydujący parametr środowiskowy, (3) wskazanie adaptacji roślin wodnych w odpowiedzi na warunki środowiskowe, (4) określenie wpływu hydroenergetycznego użytkowania wód płynących na kształtowanie parametrów środowiskowych, składu i struktury makrofitów i wynikającego z powyższych stanu ekologicznego. Obiekt badań i metody Badania prowadzono w nizinnej rzece Wełnie i jej dopływie - rzece Flincie, położonej w zachodniej Polsce. Rezultaty i wnioski Roślinność wodna wzdłuż badanego systemu rzeki Wełny i jej dopływów tworzyła przestrzennie mozaikowy wzór rozmieszczenia. Prędkość wody (spośród ponad 20 analizowanych parametrów) była najważniejszym czynnikiem determinującym rozkład przestrzenny i strukturę roślinności wodnej. Oddziaływanie małych elektrowni wodnych wiązało się z istotną modyfikacją gradientu prędkości wody oraz innych parametrów abiotycznych zwłaszcza klimatu świetlnego i temperatury wody.
The idea of study A number of hypotheses on the effects of breaking the river ecological continuity on the structure and patterns of spatial distribution of water vegetation and environmental gradients have been tested. The objectives of the study were: (1) identification of the main environmental factors determining the species composition and structure of water vegetation and the pattern of its spatial distribution, (2) characterisation of the response of different functional groups of plants to the main environmental parameter, (3) analysis of adaptation of water plants to environmental conditions, (4) analysis of the effects of the hydroenergetic use of a river on the environmental parameters, composition and structure of macrophytes and the general ecological state. Study subject and methods The studies were performed on the lowland river Wełna and its tributary - the river Flinta, in western Poland. Results and conclusions The aquatic vegetation along the system of the Wełna river and its tributaries represented the mosaic pattern of distribution. The water current velocity was the most important parameter, from among 20 parameters analysed, determining the spatial distribution and structure of aquatic vegetation. The impact of small hydroelectric power plants brought about a significant modification of the water velocity gradient and other abiotic parameters, mainly light conditions of water and water temperature.

Description

Wydział Biologii: Instytut Biologii Środowiska

Sponsor

Keywords

makrofity, macrophytes, rzeki, rivers, parametry środowiskowe, environmental parameters, hydroenergetyka, hydroenergetics

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego