Uwarunkowania środowiskowe struktury przestrzennej roślinności wodnej w Zalewie Wiślanym

dc.contributor.advisorPełechaty, Mariusz. Promotor
dc.contributor.authorBrzeska-Roszczyk, Paulina
dc.date.accessioned2020-06-12T08:42:37Z
dc.date.available2020-06-12T08:42:37Z
dc.date.issued2020
dc.descriptionWydział Biologii
dc.description.abstractCelem pracy była identyfikacja czynników warunkujących strukturę przestrzenną (tj. skład taksonomiczny, biomasę, rozmieszczenie) roślinności wodnej: zanurzonej i o liściach pływających, w Zalewie Wiślanym. Badania środowiskowe (wody, osadów, roślin wodnych) przeprowadzono w lipcu 2011 roku, w 14 profilach rozmieszczonych w polskiej części Zalewu Wiślanego. Analizy statystyczne uzyskanych danych wykazały, że przezroczystość wody jest jednym z głównych determinantów struktury przestrzennej roślinności wodnej Zalewu, przy czym jest ona pochodną sprzężeń zwrotnych pomiędzy roślinnością wodną a środowiskiem oraz wynika z naturalnych predyspozycji zbiornika (duża powierzchnia „aktywnego dna”, silna eutrofizacja wtórna). Obok przezroczystości wody, równie istotny wpływ na roślinność wodną ma zasolenie. Wzrost zasolenia w akwenie pierwotnie wynika z działań hydrotechnicznych przeprowadzonych na początku XX w., a obecnie jest głównie skutkiem zmian klimatycznych.pl
dc.description.abstractThe aim of the study was to identify factors influencing the spatial structure (i.e. taxonomic composition, biomass, distribution) of aquatic vegetation: submerged and with floating leaves, occurring in the Vistula Lagoon. Field studies (of water, sediments and macrophytes) was conducted in July 2011, at 14 profiles located in the Polish part of the lagoon. Statistical analyses showed that water transparency is one of the main determinants of the spatial structure of vegetation, while it is a derivative of the feedback between aquatic vegetation and the environment, and results from the natural conditions of the reservoir (large surface of the "active bottom", strong secondary eutrophication). Salinity also has a significant impact on aquatic vegetation. The increase of salinity in the basin was primarily the effect of hydro-technical activities carried out at the beginning of the 20th century, and nowadays, it is mainly the result of climatic changes.pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/25609
dc.language.isopolpl
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesspl
dc.subjectmakrofitypl
dc.subjectmacrophytespl
dc.subjectgrupy ekologicznepl
dc.subjectecological groupspl
dc.subjectwodapl
dc.subjectwaterpl
dc.subjectosadpl
dc.subjectsedimentspl
dc.titleUwarunkowania środowiskowe struktury przestrzennej roślinności wodnej w Zalewie Wiślanympl
dc.title.alternativeEnvironmental factors affecting spatial structure of aquatic vegetation in the Vistula Lagoonpl

Files

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego