Podejście systemowe do studiów na temat Unii Europejskiej

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

System Approach to Europan Union Studies

Abstract

Studia nad Unią Europejską stanowią niezależny i istotny kierunek badań nad integracją regionalną. Jednakże przeszkody natury metodologicznej utrudniają ustanowienie powszechnie przyjętych standardów w tej dziedzinie. Często określa się ten teoretyczny niedostatek za pomocą znanej metafory o ślepcach i słoniu; ślepcy dotknęli różnych części zwierzęcia i wyciągnęli odmienne wnioski na temat jego natury, w wyniku czego „żaden z nich nie podał zbyt dokładnego opisu słonia.” Podobnie jak w przypadku innych dziedzin (biologii, socjologii, politologii), rozwiązanie mogłoby polegać na znalezieniu kompromisu pomiędzy redukcjonizmem a holizmem. W pracy zaproponowano ramowy model określający części składowe UE jako systemy: funkcjonalne (polityczne, prawne, gospodarcze), planistyczne (instytucje) i operacyjne (strukturę organizacyjną). Twierdzimy, że dzięki ustaleniu wzorców komunikacji pomiędzy tymi systemami będziemy w stanie zrozumieć istotę integracji europejskiej. Badanie przeprowadzono na podstawie teorii systemów społecznych Niklasa Luhmanna, z uwzględnieniem różnych pojęć i poglądów z zakresu ogólnej teorii systemów i cybernetyki.
European Union studies is an independent and important direction of regional integration research. However, methodological obstacles make it problematic to set common standards within the field. This theoretical deficiency is often described using a well-known metaphor of the blind men and the elephant; the blind men touched the different parts of the animal and drew different conclusions about the nature of the beast, the result was that “no man arrived at a very accurate description of the elephant.” Solution here, as the same was in other fields (biology, sociology, political theory) could lay in finding a middle ground between reductionism and holism. The work proposes a framework that identifies components of the EU as: function-systems (political, legal, economic), planner systems (institutions) and operational systems (organization-structure). We argue that by determining patterns of communication between these systems, we will be able to understand a very nature of the European Integration. The research is based on Niklas Luhmann's social systems theory, but it also incorporates various concepts and views from General System Theory and Cybernetics.

Description

Sponsor

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwo

Keywords

Unia Europejska, European Union, integracja, integration, systemy, systems, autopoiesis, Luhmann

Citation

Seria

ISBN

ISSN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego