Nowe architektury supramolekularne na bazie ligandów N-heterocyklicznych oraz heteropolianionów skondensowanych

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Novel supramolecular architectures based on N-heterocyclic ligands and polyoxometalates

Abstract

Rozprawa doktorska traktuje o budowie układów koordynacyjnych, w których badano, jak na struktury i wynikające z nich właściwości wpłynie wybór jonu metalu, struktury liganda organicznego lub rdzenia nieorganicznego oraz zmiana warunków zewnętrznych (takich jak temperatura lub rozpuszczalnik). Otrzymane związki scharakteryzowano strukturalnie i spektroskopowo, tworząc bibliotekę kompleksów typu zasad Schiffa, a także nowe hybrydy organiczno-nieorganiczne oparte na heteropolianionie skondensowanym. Polioksometalany, czyli nieorganiczne tlenki zbudowane poprzez stopniową kondensację tlenku metalu MOx, gdzie M to zazwyczaj V, W, Nb lub Mo, a wartość x waha się od 4 do 7 oraz zasady Schiffa, będące organicznym rusztowaniem dla związków kompleksowych, można uznać za związki o wysoce atrakcyjnych właściwościach katalitycznych, fotochemicznych i magnetycznych. Otrzymano kompleksy z różnymi ligandami N3-donorowymi lub hybrydy organiczno-nieorganicze z heteropolianionem skondensowanym o nietypowych motywach strukturalnych zależnych od użytych ligandów, jonów metali czy przeciwjonów. Przeprowadzono eksperymenty w celu sprawdzenia zdolności tych związków do: zastosowania jako materiałów luminescencyjnych; działania jako sztuczne analogi enzymu syntazy fenoksazynonu czy do katalizowania reakcji utleniania alkoholi z zastosowaniem zasad zielonej chemii.
Doctoral dissertation describes the construction of coordination systems and how the selection of a metal ion, the structure of an organic ligand or inorganic core, and the external variable conditions affect their structures and the resulting properties of pre-designed supramolecular architectures. The obtained compounds were characterized structurally and spectroscopically by creating a library of Schiff base type complexes as well as new organic-inorganic hybrids based on polyoxometalate. POMs can be considered as entities with attractive catalytic, photochemical and magnetic properties what is linked with their various applications. Likewise, polypyridine ligands as well as Schiff bases gain attention by the reason of opportunity to design them respectively for planned supramolecular aggregates suitably combined with their required properties and functions. Research described complexes with different N3-donor ligands and organic-inorganic hybrids with polyoxometalate with unusual structural motifs and luminescence, biomimetic, catalytic activities and electrochemical properties. The experiments were prepared for checking the ability of obtained compounds to be a luminescent materials, to act as artificial analogues of enzymes and to catalyze oxidation reaction of alcohols with green chemistry context.

Description

Wydział Chemii

Sponsor

Keywords

Ligandy N-heterocykliczne, N-heterocyclic ligands, związki kompleksowe, complexes, Heteropolianiony skondensowane, polyoxometalates, hybrydy organiczno-nieorganiczne, organic-inorganic hybrids

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego