Czynniki wpływające na intensywność konfliktu płciowego u roztoczy z rodziny Acaridae

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Factors affecting the intensity of sexual conflict in acarid mites (Acari: Acaridae)

Abstract

Konflikt płciowy (KP) występuje, gdy interesy ewolucyjne samców i samic różnią się. Przeważająca cześć dotychczasowych badań nad KP wykonana była w warunkach laboratoryjnych, gdzie minimalizowano wpływ czynników zewnętrznych. Jednak, jak pokazują najnowsze badania, przeprowadzenie eksperymentów w nieco bardziej naturalnych warunkach powoduje znaczną zmianę w intensywności KP. Pomimo wzrostu zainteresowania dynamiką tego procesu, mechanizmy i czynniki kształtujące intensywność KP nie są dostatecznie poznane. Celem niniejszej pracy doktorskiej było przetestowanie wpływu trzech wybranych czynników, tj. (1) środowiska socjalnego, czyli pokrewieństwa osobników w populacji, (2) jakości diety w czasie rozwoju oraz (3) stopnia dymorfizmu płciowego, na ewolucje i intensywność KP u dwóch gatunków roztoczy z rodziny Acaridae. Wyniki pierwszej części wykazały, że pokrewieństwo między osobami zmniejsza intensywność KP. W drugiej części wskazano, że jakość diety nie niesie za sobą bezpośrednich kosztów ani korzyści wpływających na interakcje pomiędzy samcami i samicami. W trzeciej części wyniki wskazują na to, że koszty wynikające z KP mogą różnić się w zależności od stopnia dymorfizmu płciowego oraz mogą przeważać nad pozytywnymi krótkoterminowymi skutkami doboru płciowego.
Sexual conflict (SC) occurs when evolutionary interests of males and females do not overlap. The majority of research on SC has been carried out in laboratory conditions, where the effect of external factors was minimized. However, as recent studies have shown, conducting experiments in a slightly more complex environment can cause a significant change in the dynamics of SC, suggesting that intensity of this process may be overestimated in laboratory conditions. Despite the increased interest in the dynamics of SC, we are far from understanding what factors affect evolution and intensity of SC. The aim of this PhD thesis was to test the effects of three selected factors, i.e. (1) the social environment, that is the relatedness of individuals in the population, as well as (2) the quality of diet during development, and (3) the degree of sexual dimorphism on the evolution and intensity of SC in two species of acarid mites. The results of the first part of this PhD thesis showed that relatedness between individuals decreases intensity of SC. The second part indicated that the quality of food resources has no direct costs or benefits to male-female interaction. In the third part, the results showed that the costs arising from SC vary with the degree of sexual dimorphism and may outweigh the positive short-term effects of sexual selection.

Description

Wydział Biologii

Sponsor

Pierwszy rozdział niniejszej rozprawy doktorskiej powstał w wyniku realizacji projektu badawczego nr 2013/11/B/NZ8/00909 pt. „Dobór krewniaczy i konflikt międzypłciowy: eksperymentalna ewolucja w populacjach roztocza Rhizoglyphus robini”, przyznanego prof. Jackowi Radwanowi. Projekt był finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki (OPUS 6). Autorka uzyskała środki finansowe na realizację projektu badawczego nr 2016/23/N/NZ8/00287 pt. „Wpływ jakości środowiska na natężenie konfliktu międzypłciowego”, którego wyniki stanowią drugi rozdział rozprawy doktorskiej. Projekt był finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki (PRELUDIUM 12). Autorka uzyskała środki finansowe na przygotowanie rozprawy doktorskiej w ramach stypendium doktorskiego nr 2019/32/T/NZ8/00112. Stypendium było finansowane przez Narodowe Centrum Nauki (ETIUDA 7).

Keywords

konflikt płciowy, dobór płciowy, dobór krewniaczy, kondycja, alternatywne taktyki rozrodcze, sexual conflict, sexual selection, kin selection, condition, alternative reproductive tactics

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego