Analogie historyczne w działaniu politycznym. Casus Kazachstanu

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

Title alternative

Historical analogies in political action. The case of Kazakhstan

Abstract

Artykuł stanowi próbę określenia roli, jaką w działaniu politycznym przywództwa Kazachstanu odgrywają analogie historyczne. Porównanie okoliczności dojścia do władzy dwóch liderów politycznych: Nursułtana Nazarbajewa oraz Kasyma Żomarta Tokajewa, a także zestawienie wykorzystywanych przez nich mechanizmów budowy własnej pozycji służy udzieleniu odpowiedzi na pytanie o istnienie specyficznego „kazachskiego” wariantu sukcesji władzy w obrębie tradycyjnego dla Azji Centralnej modelu silnie spersonalizowanego i opierającego się na więziach nieformalnych systemu rządów.
The article attempts to define the role played by historical analogies in the political actions of Kazakhstan’s leadership. The comparison of the circumstances of the rise to power of two political leaders: Nursultan Nazarbayev and Kasym Zhomart Tokayev, as well as the list of mechanisms of building their own position used by them, serves to answer the question about the existence of a specific “Kazakh” variant of power succession within the model (traditional for Central Asia), strongly personalised and based on informal ties to the system of government.

Description

Sponsor

Keywords

Kazachstan, Nursułtan Nazarbajew, Kasym Żomart Tokajew, analogia historyczna, sukcesja, Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev, Kasym Zhomart Tokayev, historical analogy, succession

Citation

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne nr 3, 2022, s. 61-79.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego