ZMIANY POLITYKI KARNEJ W ODNIESIENIU DO PRZESTĘPSTWA WSPOMAGANIA SAMOBÓJSTWA W WIELKIEJ BRYTANII

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

CHANGES IN THE PENAL POLICY IN MATTERS INVOLVING ASSISTED SUICIDE IN GREAT BRITAIN

Abstract

Artykuł poświęcony jest przemianom, które nastąpiły w polityce karnej Wielkiej Brytanii w kwestii ścigania pomocnictwa w samobójstwie w okresie od orzeczenia w sprawie Pretty do dnia dzisiejszego. Omawia zarówno zmiany ustawowe w Suicide Act, jak i najważniejsze orzecznictwo Izby Lordów w tym zakresie, tj. sprawy Pretty i Purdy, oraz najnowsze wytyczne prokuratury brytyjskiej co do zasad ścigania tego przestępstwa wydane w związku z treścią wyroku w sprawie Purdy, jak i decyzje o odstąpieniu od ścigania pomocnictwa w samobójstwie, oparte na tych wytycznych. Mimo braku formalnej dekryminalizacji wspomaganego samobójstwa, nie ulega wątpliwości, że skutkiem orzecz¬nictwa Izby Lordów w cytowanych obu orzeczeniach, a także rozszerzającego się zjawiska społecznego „turystyki samobójczej” do Szwajcarii, stała się faktyczna depenalizacja tego czynu, o ile zmarły wyrażał świadomą, trwałą i swobodną wolę śmierci, a sprawca działał kierowany współczuciem. Przy czym – pod wpływem organizacji działających na rzecz niepełnosprawnych – warunkiem koniecznym do odstąpienia od ścigania przestały być terminalna lub nieuleczalna choroba albo głęboka niepełnosprawność osoby pragnącej popełnić samobójstwo.
*The paper deals with assisted suicide law and penal policy in Great Britain and the developments in both since the Pretty and Purdy cases. It discusses the provisions of the Suicide Act 1961 and the amendments to that Act that followed the jurisdiction of the House of Lords in the Pretty and Purdy cases, as well as several decisions of the Director of Public Prosecution on withdrawing the prosecution against persons who assisted the suicide of members of their family, and the Policy for Prosecutors in Respect of Cases of Encouraging or Assisting Suicide 2010. Despite the lack of formal de-criminalisation of assisted suicide, its factual de-penalisation has become the side effect of Pretty and Purdy cases and the social phenomenon of ‘suicidal tourism’ to Switzerland. There are two main conditions against the prosecution in such cases: the voluntary, clear, settled and informed decision of the deceased to commit a suicide and the suspect’s motivation resulting from compassion. Further, under the influence of NGOs for the disabled, a terminal illness, or a severe and incurable physical disability, or a severe degenerative physical condition of a person is no longer taken in consideration in the decision process concerning prosecution.

Description

Sponsor

Keywords

wspomagane samobójstwo, assisted-suicide, suicide Act, Director of Public Prosecution, zasady ścigania, policy assisting suicide, odstąpienie od oskarżenia, withdrawing the prosecution

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 73, 2011, z. 1, s. 123-137

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego