Charakterystyka funkcjonalna ludzkiego białka BEND3

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Functional characterization of the human BEND3 protein

Abstract

BEND3 jest białkiem jądrowym, które zaangażowane jest w proces regulacji transkrypcji genów kodujących rRNA i uczestniczy w organizacji chromatyny. Funkcja tego białka w komórkach ludzkich pozostaje wciąż słabo poznana. Głównym celem prezentowanej rozprawy doktorskiej była charakterystyka białka BEND3 i identyfikacja funkcji tego białka w komórkach ludzkich. Otrzymane wyniki wykazały, ze BEND3 oddziałuje z białkami zaangażowanymi w przebieg różnych procesów m in. transkrypcję, modyfikację chromatyny i naprawę DNA. Przeprowadzone analizy potwierdziły interakcje BEND3 z podjednostkami kompleksu NuRD i NoRC. BEND3 oddziałuje także z kluczowymi białkami zaangażowanymi w naprawę dwuniciowych uszkodzeń DNA, głównie w przebiegu szlaku NHEJ. Analiza udziału BEND3 w mechanizmach naprawy DNA wykazała, że białko to jest rekrutowane do miejsc uszkodzeń DNA. Kinetyka rekrutacji BEND3 przypomina kinetykę wyznaczoną dla białka Ku70, jednak proces ten jest niezależny od obecności Ku70 w komórkach. Akumulacja BEND3 w miejscach uszkodzeń DNA indukowanych laserem jest modyfikowana w wyniku SUMOilacji i zależy od aktywności enzymatycznej białka PARP1. Wykonana ocena efektywności naprawy DNA w komórkach z wyciszoną ekspresją genu kodującego BEND3, potwierdziła udział tego białka w szlakach szkodzeń dwuniciowych uszkodzeń DNA. Podsumowując, uzyskane wyniki stanowią potwierdzenie nowej funkcji białka BEND3 w przebiegu mechanizmów naprawy DNA.
BEND3 is a nuclear protein that is involved in the regulation of rRNA gene transcription and participates in the organization of chromatin. The function of this protein in human cells remains poorly understood. The main goal of the presented doctoral thesis was to characterize the BEND3 protein and to determine the role of this protein in human cells. The obtained results showed that BEND3 interacts with proteins involved in diverse cellular processes, including transcription, chromatin modification and DNA repair. The conducted experiments confirmed the interaction of BEND3 with the subunits of the NuRD and NoRC complexes. BEND3 also interacts with key factors of double-strand break repair mainly involved in NHEJ pathway. Analysis of BEND3 role in DNA repair pathways indicates that this protein is rapidly recruited to laser-induced DNA damage sites. The kinetics of BEND3 recruitment to the sites of DNA damage resembles the kinetics determined for the Ku70 protein, but its accumulation is Ku70-independent. Moreover, BEND3 recruitment to DNA damage sites is slightly modulated by its SUMOylation and is dependent on PARP1 enzymatic activity. The evaluation of DSB repair efficiency in BNED3 depleted cells indicates that BEND3 is involved in DSBR. In conclusion, the results of this study provide new insight into BEND3 role as a novel factor involved in DNA-damage repair mechanisms, especially in DSBR.

Description

Wydział Biologii

Sponsor

Keywords

BEND3, chromatyna, odpowiedź komórki na uszkodzenia DNA, chromatin, DNA damage response, double-strand break, dwuniciowe pęknięcia DNA, naprawa DNA poprzez łączenie niehomologicznych końców, non-homologous end joining

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego