Kultura polityczna w stanie klęski żywiołowej. Studium przypadku - Fukushima

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Title alternative

Political culture in the situation of natural disaster. Case study - Fukushima

Abstract

W artykule przedstawiono rolę kultury politycznej podczas klęski żywiołowej, która dotknęła Japonię w 2011 r. Omówiono genezę i ewolucję mentalności japońskiej. Scharakteryzowano przebieg awarii technicznej w elektrowni Fukushima I, zaistniałej po trzęsieniu ziemi i fali tsunami oraz postępowanie rządu, operatora i pracowników w toku jej usuwania. W podsumowaniu zwrócono uwagę na pozytywne i negatywne aspekty japońskiej polityki oraz świadomości społecznej, które objawiły się podczas rozpatrywanej sytuacji.
The paper presents the role of political culture during a natural disaster, which affected Japan in 2011. The genesis and evolution of Japanese mentality were discussed. Course of technical failure in power station Fukushima I occurred after the earthquake, tsunami and procedure of government, operator and workers during the removal were characterized. In summary, positive and negative aspects of Japanese politics and social awareness which revealed during considered situation were noted.

Description

Sponsor

Keywords

Kultura polityczna, Political culture, Klęska żywiołowa, Natural disaster

Citation

Przegląd Strategiczny, 2013, nr 1, s. 65-78.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego