Sprzeczność z umową (statutem) spółki jako przesłanka uchylenia uchwały zgromadzenia spółki kapitałowej

Title alternative

Abstract

Artykuł zatytułowany „Sprzeczność z umową (statutem) spółki jako przesłanka uchylenia uchwały zgromadzenia spółki kapitałowej” dotyka jednego z najciekawszych zagadnień prawa handlowego, jakim niewątpliwie jest zaskarżanie uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych. W niniejszym artykule autorzy skupili się na przedstawieniu jednej z przesłanek wniesienia powództwa o uchylenie sprzecznej z normami pozaustawowymi uchwały zgromadzenia spółki kapitałowej. W związku z lakonicznym brzmieniem art. 249 i 422 k.s.h. zagadnienie to wywołuje wiele kontrowersji interpretacyjnych, do których autorzy odnoszą się przywołując liczne orzeczenia sądów oraz głosy przedstawicieli doktryny. W szczególności rozważeniu podlega niesamoistny charakter przedmiotowej przesłanki, a także problemy związane z wpływem naruszeń formalnych na treść podejmowanej uchwały. Ponadto, postawione zostaje – aktualne w kontekście najnowszych wypowiedzi doktryny – pytanie o granicę pomiędzy naruszeniem postanowień konstytucji spółki a norm dyspozytywnych powszechnie obowiązującego prawa.
The article entitled "Breaching the articles of association as a provision for the undermining the resolution of the general meeting of a company" touches one of the most interesting issues of commercial law, which undoubtedly is undermining of resolutions of the meetings of companies. In this article, authors focus on presenting one of the conditions for bringing an action for annulment of the resolution which is contrary to non-statutory norms. Considering this controversial issue is authors refer to numerous rulings and views of the doctrine. In particular analyzed issues are: nature of the premise, problems related to the impact of the breach on the resolution and lying a border between the violation of the internal regulations of the company and the statutory law. Article contains many rulings and views of doctrine, which are referred to by authors while making their own conclusions.

Description

Sponsor

Keywords

naruszenie norm pozaustawowych, uchylenie uchwały, naruszenie statutu spółki, art. 249 k.s.h., art. 422 k.s.h., breaching non-statutory provisions, undermining resolution, breaching articles of association, art. 249 of Polish Commercial Code, art. 422 of Polish Commercial Code

Citation

Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny, 2014, nr 1 s. 21-31

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego