Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników jako element gospodarki opartej na wiedzy

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013-12-02

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Raising employees’ vocational qualifications as an element of the knowledge-based economy

Abstract

Podstawowym celem rozprawy jest dokonanie analizy prawnej instytucji podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników. Główny przyjęty w pracy problem badawczy dotyczy zaś zagadnienia wpływu, jaki procesy związane z rosnącą rolą wiedzy, jako czynnika produkcji oraz tempem jej dezaktualizacji wywierają na stosunek pracy i jego strony, zwłaszcza na konieczność podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników. Główną hipotezą postawioną w niniejszej rozprawie jest stwierdzenie, że podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w dobie współczesnych procesów społeczno-gospodarczych i przechodzenia do gospodarki opartej na wiedzy przestało być sprawą dotyczącą samych zainteresowanych pracowników, lecz stanowi element budowy nie tylko prężnie działających przedsiębiorstw, zwłaszcza w branży usług intensywnie wykorzystujących wiedzę, ale również gospodarki państwa. Przyjęcie powyższej tezy w konsekwencji prowadzi do pytania o zasadność i celowość dokonania rewizji dotychczasowego modelu zatrudnienia opartego na stosunku pracy i ukształtowanie stosunku prawnego łączącego pracownika z pracodawcą, zgodnie z postulatem A. Chobota, jako stosunku pracy i kształcenia się. Rozprawa doktorska została podzielona na cztery rozdziały odnoszące się do poszczególnych problemów badawczych, takich jak: kwalifikacje zawodowe w stosunku pracy, kwalifikacje zawodowe w gospodarce opartej na wiedzy, prawo pracownika do podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz instrumenty i skutki prawne podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników.
The principal purpose of the dissertation is to provide a legal analysis of an institution of raising employees’ vocational qualifications. The fundamental research problem was to determine what impact does the knowledge as a factor of production have on an employment relationship and its parties, especially regarding the institution of raising employees’ vocational qualifications. The main hypothesis formulated in the dissertation says that nowadays raising employees’ vocational qualifications due to socioeconomic processes and turning into the knowledge-based economy is a key issue and constitutes element of a creation of the flourishing enterprises in the sectors of knowledge intensive services as well as the economy of a country. Accepting such hypothesis leads to a crucial question about a need for revision of a concept of the employment relationship by creating a legal relationship between an employee and an employer, according to A. Chobot’s proposition, as the employment and education relationship. The dissertation was divided into 4 chapters considering the separate research problems, such as: the vocational qualifications in the employment relationship, the vocational qualifications in the knowledge-based economy, an employee’s right to raise vocational qualifications and the legal instruments and effects of raising employees’ vocational qualifications.

Description

Wydział Prawa i Administracji

Sponsor

Keywords

Kwalifikacje zawodowe, Vocational qualifications, Szkolenie, Training, Pracownik, Employee, Prawo pracy, Labour law

Citation

DOI

Title Alternative

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego