Zwyczaje pokarmowe wydry (Lutra lutra) w drobnych ciekach śródpolnych

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Feeding habits of the Eurasian Otter (Lutra lutra) in small watercourses

Abstract

Badano populację wydry zamieszkującą niewielkie śródpolne cieki zlokalizowane w Dolinie Baryczy. Badania terenowe przeprowadzono w trakcie trzech sezonów badawczych w latach 2009-2012. Celem pracy było szczegółowe zbadanie diety wydry euroazjatyckiej w siedlisku drobnych cieków śródpolnych, uważanym za suboptymalne dla tego gatunku. Dodatkowym celem było porównanie otrzymanych wyników z dietą wydr żyjących na innych siedliskach, przy pomocy meta-analizy danych literaturowych. Ponadto praca miała na celu porównanie diety wydry z dietą norki amerykańskiej występującej na tym samej terenie. W celu klasyfikacji badanych cieków do odpowiedniej klasy czystości wody wykonano badania makrobezkregowców bentosowych. Rozpoznania bazy pokarmowej dokonano za pomocą badania ichtiofauny badanych rzek pod kątem liczebności i składu gatunkowego ryb. Dietę wydry i norki amerykańskiej badano na podstawie analizy niestrawionych resztek pokarmowych zawartych w odchodach drapieżników. Dieta wydry zdominowana była przez ryby, które przez cały rok stanowiły główny pokarm wydr. Wykazano preferencję wydry do kilku określonych gatunków ryb. Frekwencja ofiar alternatywnych była niska w porównaniu do wyników innych badań. Proporcje ofiar w diecie zmieniały się sezonowo. Ponadto wykazano zależność składu diety wydry od zajmowanego siedliska. Dieta norki amerykańskiej różniła się od diety wydry głównymi typami ofiar. Norka polowała głównie na ofiary lądowe, a jej dieta oparta była na różnych rodzajach pokarmu, bez wyraźnej dominacji jednego typu ofiary. Nisze pokarmowe obu drapieżników nakładały się w niewielkim stopniu. Uzyskane wyniki pozwoliły przedstawić szczegółowy opis diety wydry w niewielkich ciekach pochodzenia antropogenicznego, co jest istotne z punktu widzenia ochrony gatunku i tworzeniu strategii gospodarowania populacją gatunku konfliktowego.
The diet of the Eurasian otter living on small artificial watercourses in the agricultural landscape of Barycz Valley was studied. The research was carried out during three seasons in 2009-2012 years. The aim of this study was to get a detailed analysis of the diet of the otter living in a suboptimal habitat. An additional goal was to demonstrate, by metaanalysis, how the diet composition of otters varies depending on the habitat occupied. A third aim of this study was to compare diet composition in populations of otter and American mink living in the same area. To classify the watercourses, water purity class studies of benthic macroinvertebrates were carried out. The food base was identified by electro-fishing. The composition of the predators’ diets was examined by the analysis of food remains from scats. The otter diet was strongly dominated by fish throughout the year. Otters preferred some specified fish species. The frequency of alternative food items was exceptionally low in comparison to other studies. Prey frequency differed in all seasons. Additionally, food composition of otters living in various habitats was different. The main food categories of mink and otter were different. The American mink hunted mainly on terrestrial prey and the mink’s diet was not dominated by just one prey category. The food niche of these two predators has slightly overlapped. The results obtained, allowed me to present the feeding habits of the Eurasian otter and the American mink living on small artificial watercourses in agricultural landscapes. Habitat differences reflected in the otters’ diets might have importance for the maintenance and conservation of local populations of these species.

Description

Wydział Biologii

Sponsor

Keywords

wydra, otter, dieta, diet, pokarm, food, siedlisko suboptymalne, suboptimal habitat, norka amerykańska, American mink

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego