Multi-level governance in local governments in the Federal Republic of Germany

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Nakowe WNPiD UAM w Poznaniu

Title alternative

Zastosowanie multi-level governance w samorządzie terytorialnym w Republice Federalnej Niemiec

Abstract

Performing public tasks as part of multi-level governance, municipal governments in Germany play the most vital role in the network system. As state bodies, they initiate and change the forms of coordination of collective actions. The main issue addressed in this paper is the use of a conceptual grid applied in the deconcentrated structure of public administration in Anglo-Saxon countries for the description of multilevel governance in decentralized forms of public administration. The main aim of this paper is to present how the concept of multi-level governance has been adapted to the specific character of German municipal government and what its essence is. The following research questions are asked to achieve the main aim: What is the difference in the genesis of governance in Germany in comparison to the tradition of Anglo-Saxon countries? How are public tasks performed within the framework of multi-level governance in Germany? What are the organizational and legal forms of performing public tasks? The paper was prepared following the assumptions of the new institutionalism. In order to present ways of performing public tasks in the concept of multi-level governance the functional method was used. This enabled the selection of those tasks that can be implemented by both local government units and self-governing business institutions. Additionally, the institutional method was used to show the specificity of cooperation between municipal governments and other public and private entities. The research on multi-level governance in Germany resulted in three conclusions providing the framework for this paper. Firstly, the emergence of multi-level governance in Germany has been based on top-down activities which occur between the federal states and municipalities. The creation of network systems results from the conviction of the state authorities that the implementation of public tasks is more effective in cooperation with private organizations which are moderated by regulatory entities. Secondly, before implementing multi-level governance on the local level, regional governance has been established at the level of the Lands, allowing the concept of governance to be adjusted to the specific requirements of a federal state. Thirdly, multi-level governance has been embedded in the structure of local government through a specific type of public task (Gemeinschaftsaufgaben).
Samorząd gminny w Niemczech, wykonując zadania publiczne w ramach multilevel governance, pełni najważniejszą rolę w układzie sieciowym. Jako organ państwa inicjuje i zmienia formy koordynacji działań zbiorowych. Głównym problemem, jaki legł u podstaw artykułu jest używanie siatki pojęciowej, występującej w zdekoncentrowanej strukturze administracji publicznej w krajach anglosaskich, do opisu multi-level governance w zdecentralizowanych formach administracji publicznej. Celem głównym artykułu jest zaprezentowanie w jaki sposób koncepcja multi-level governance została dostosowana do specyfiki niemieckiego samorządu gminnego oraz na czym polega jej istota. Celowi głównemu podporządkowano następujące pytania badawcze: Jaka jest różnica w genezie governance w Niemczech w porównaniu do tradycji państw anglosaskich? W jaki sposób są realizowane zadania publiczne w ramach multi-level governance w Niemczech? Jakie są formy organizacyjno-prawne wykonywania zadań publicznych? Artykuł został przygotowany według założeń nowego instytucjonalizmu. W celu zaprezentowania sposobów wykonywania zadań publicznych w koncepcji multi-level governance zastosowano metodę funkcjonalną, która umożliwiła wyłonienie tych zadań, które mogą być realizowano zarówno przez jednostki samorządu terytorialnego, jak i instytucje samorządu gospodarczego. Uzupełniając rozważania zastosowano również metodę instytucjonalną pokazującą specyfikę współpracy samorządu gminnego z innymi podmiotami publicznoprawnymi i prywatnoprawnymi. Z badań nad multi-level governance w Niemczech autorka wyciągnęła trzy wnioski, wokół których powstał artykuł. Po pierwsze, powstanie multi-level governance w Niemczech oparte jest na działaniach odgórnych i następuje od kraju związkowego do gmin (top-down). Tworzenie układu sieciowego wynika wówczas z przekonania władz państwowych o efektywniejszej realizacji zadań publicznych opartej na współpracy z podmiotami prywatnymi, których działania moderowane są przez podmioty władcze. Po drugie, wprowadzenie multi-level governance na poziomie lokalnym poprzedzone jest regional governance na szczeblu krajów związkowych stanowiącą dostosowanie koncepcji governance do specyfiki państwa federalnego. Po trzecie, multi-level governance zostało wprowadzone w strukturę samorządu gminnego za pośrednictwem specjalnego typu zadań publicznych (Gemeinschaftsaufgaben).

Description

Sponsor

Keywords

municipal government, local government, public tasks of municipal government, governance, multi-level governance, public governance, samorząd gminny, samorząd terytorialny, zadania publiczne samorządu gminnego, multi-level governance, zarządzania publiczne, governance

Citation

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 3, 2019, s. 29-44.

Seria

ISBN

ISSN

1731-7517

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego