PAŃSTWOWE FUNDUSZE MAJĄTKOWE W ROLI INWESTORÓW TRANSGRANICZYNYCH

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

SOVEREIGN WEALTH FUNDS AS TRANSNATIONAL INVESTORS

Abstract

Państwowe fundusze majątkowe (Sovereign wealth funds − SWF) stanowią rządowe narzędzia inwestycyjne, tworzone w celu realizacji wybranych celów makroekonomicznych. Nie są one nowym elementem międzynarodowego systemu finansowego, jednak ze względu na rosnące znaczenie wywołują coraz większe zainteresowanie. W artykule przedstawiono niektóre aspekty funkcjonowania SWF i dokonywanych przez fundusze inwestycji. W szczególności skupiono uwagę na transgranicznych inwestycjach SWF w sektory strategiczne. Ponadto zarysowano wpływ funduszy na światowy system finansowy oraz zaakcentowano ich zróżnicowanie. Wyniki końcowej analizy pokazały, że choć SWF preferują w swoich inwestycjach kraje rozwinięte, to inwestując w sektory strategiczne dążą do uzyskania większej kontroli w przedsiębiorstwach z krajów rozwijających się.
Sovereign wealth funds (SWF) are government-owned investment vehicles, set up for a variety of macroeconomic purposes. They are not a new phenomenon in the international financial system but are becoming increasingly important and attract a growing attention. The paper highlights some aspects of SWFs’ operations and investment behaviour, focusing on SWFs’ transnational investments in sensitive sectors. It outlines the impact of funds on the global financial system and discusses the extreme diversity of SWFs. The results of the concluding analysis show that although SWFs prefer developed countries for their investments, when investing in sensitive sectors they are more likely to take control in companies from the developing world.

Description

Sponsor

Keywords

Państwowe fundusze majątkowe, Sovereign wealth funds, Światowy system finansowy, Global financial system, Międzynarodowe przepływy kapitału, International capital flows

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 73, 2011, z. 4, s. 147-163

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego