Gonadotropowa i immunotropowa aktywność nanodiamentów oraz ich koniugatów z Neb-kolostatyną i jej analogami u chrząszcza Tenebrio molitor

dc.contributor.advisorCzarniewska, Elżbieta. Promotor
dc.contributor.authorNowicki, Patryk
dc.date.accessioned2020-09-17T09:40:49Z
dc.date.available2020-09-17T09:40:49Z
dc.date.issued2020
dc.descriptionWydział Biologiipl
dc.description.abstractW pracy po raz pierwszy wprowadzono za pomocą nanodiamentów (NDs)owadzi peptyd przez kutikulę do organizmu owada. Wykazano, że osiem bardziej hemocytotoksycznych analogów Neb-kolostatyny wykazuje silną aktywność immunoinhibicyjną i gonadoinhibicyjną oraz zaburza rozwój embrionalny i metamorfozę T. molitor. Udowodniono, że NDs nie mają aktywności immunotropowej ani nie wpływają na metamorfozę owada, lecz opóźniają składanie jaj i wylęgalność larw ze złożonych jaj. Zidentyfikowano cztery najbardziej aktywne analogi, które w kompleksach z NDs przenikały kutikulę owada obniżając jego odporność, rozród i rozwój.pl
dc.description.abstractIn this work, for the first time, an insect peptide was introduced using of nanodiamonds (NDs) through the cuticle into the body of an insect. Eight more haemocytotoxic Neb-colloostatin analogues have been shown to exhibit strong immunoinhibitory and gonadoinhibitory activity, and to interfere with embryonic development and metamorphosis of Tenebrio molitor. It has been demonstrated that NDs do not have immunotropic activity and do not affect insect metamorphosis, but delayed egg laying and larvae hatching from laid eggs. Four most effective analogues were identified which, in complexes with NDs, penetrated the insect cuticle reducing its immunity, reproduction and development.pl
dc.description.sponsorshipPraca powstała podczas realizacji projektu 2017/27/N/NZ9/00266 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Praca wspierana przez program Paszport do przyszłości – Interdyscyplinarne studia doktoranckie na Wydziale Biologii UAM POWR.03.02.00-00-I006/17pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/25786
dc.language.isopolpl
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesspl
dc.subjectNeb-kolostatynapl
dc.subjectanalogi Neb-kolostatynypl
dc.subjectnanodiamentypl
dc.subjectowadpl
dc.subjectbioinsektycydypl
dc.subjectNeb-colloostatinpl
dc.subjectNeb-colloostatin analogspl
dc.subjectnanodiamondspl
dc.subjectinsectpl
dc.subjectbioinsecticidespl
dc.titleGonadotropowa i immunotropowa aktywność nanodiamentów oraz ich koniugatów z Neb-kolostatyną i jej analogami u chrząszcza Tenebrio molitorpl
dc.title.alternativeThe gonadotropic and immunotropic activity of nanodiamonds and their conjugates with Neb-colloostatin and its analogs in the Tenebrio molitor beetlepl
dc.typeDysertacjapl

Files

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego