Polska debata polityczna wobec eurokonstytucji

Loading...
Thumbnail Image

Date

2009

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu

Title alternative

Polish Political Debate on the EuroConstitution

Abstract

Rozważając różne stanowiska polskich ugrupowań politycznych w kontekście Unii Europejskiej i Traktatu Konstytucyjnego należy uwzględnić obok kontekstu politycznego również historyczny. Do dziś w Polsce myśli się spontanicznie o Polakach bardziej w kategoriach narodowości niż obywatelstwa. Upadek komunizmu pociągnął za sobą wybuch uczuć narodowych, jednak wielu Polaków chciało szerokiego otwarcia ku Europie. Swoistym sprawdzianem dla Polaków była możliwość wstąpienia do Unii Europejskiej. Z doświadczenia historycznego płynęły i płyną obawy przeciwników Unii przed zatratą własnej tożsamości. Reprezentują oni tzw. orientację zamkniętą, która broni tego co własne i jest pełna nieufności wobec Unii. Z kolei orientacja otwarta dąży do współpracy, szuka współdziałania i jest ufna wobec integracji europejskiej. Ta sytuacja przekłada się na polską scenę polityczną.
In the analysis of different attitudes of Polish political groups towards the European Union and the Constitutional Treaty one needs to take into account historical context as well as the political one. It is a spontaneous approach in Poland to think about the Poles in terms of a nation rather than in tzenship. The collapse of communism was followed by an eruption of national feeling, yet many Poles also wanted Poland to open itsEurope. The opportunity to gainss the European Union was, i enst for Poles. The opponents of the EU are fuelled by the sh historical experience of losing our identity. They represent the so-called closed orientation, in which one defends one’ ways while being very distrustful towards the EU. By contrast, an open orientation strives for collaation, seeks cooperation and is trustful European integration. This is reflected in lish political arena.

Description

Sponsor

Keywords

Unia Europejska, Traktat Konstytucyjny, Polska

Citation

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2009, nr 4, s. 53-68.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego