Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2009, nr 4

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 12 of 12
 • Item
  Bezpłatna gazeta „Echo Miasta” w kontekście funkcjonowania gazet bezpłatnych na polskim rynku w latach 2003-2009
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2009) Dolska, Anna
  Free newspapers are among the publications with the highest circulation in the world. The „Echo Miasta”, operating on the market since 2005, is undoubtedly one of the more significant titles on the free press market. Taking into account the editorial success of the „Echo Miasta” it can be concluded that the press market in Poland still a place for free newspapers with a strong urban character and focus on local issues. However, the readers convinced that they are receiving a prt whosuality is comparable to that of regular, paid newspapers.
 • Item
  Europeizacja nadzoru bankowego w Polsce
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2009) Urbaniak, Jarosław
  Banking supervision is a form of state interventionism applied by this state to express its intention to exercise control over the safety and appropriate functioning of banking system. Membership of the EU has created a new situation in the operation of banking supervision. After the process of harmonization of Polish supervisory solutions was successfully completed, the supervision started to operate under the new circumstances, regulated by the principles of the uniform European financial market. As of January 1, 2008, banking supervision has been vested with the Polish Financial Supervision Authority (KNF). The experience of financial crisis has revealed significant deficiencies in financial supervision, mainly banking supervision. Therefore, the European Commission has decided to accelerate the pace with which financial supervision in the European Union is implemented.
 • Item
  System medialny Irlandii
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2009) Menkes, Marcin
  There are few countries where the relation between the shaping of democratic society and the development of the media is as perceptible as in Ireland. From the point of view of this paper, the breakthrough came when the media were granted statutory guarantes of freedom of expression and freedom of the media provided by the currently binding Constitution of 1937. Irish media law is going through a period of significant changes that have long been postponed. Some of these changes have only just taken place and it is too early to assess their impact, as is the case with the Defamation Act passed in 2009. There are still others issues waiting to be solved. There are simultaneous and significant processes, such as the digitalization of European television and considerable transformations in Irish society, which stimulate the discussion of changes. A comprhensive assessment of the system should probably be postponed till the end of the reforms, which are stifar from completion.
 • Item
  Działalność mniejszości polskiej na Grodzieńszczyźnie
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2009) Kakareko, Ksenia
  The national identity of Poles living in the Grodno region began to manifest itself in the early 1990s as a continuation of the tendency to promote national movements, encouraged by the Soviet Union. After Belarus became independent, Poles have had more opportunities to develop their national culture, and they have began to actively set up numerous minority organizations, open Polish schools and Polish houses, etc. Poles were the most numerous, yet one of many minorities living in the Grodno region, and they have harmoniously integrated with this highly ethnically diversified society. The conflicts emerging within the Union of Poles of Belarus, which receive so much attention in the Polish media, reflect internal conflicts in one of numerous Polish organizations operating in the Grodno region, and they should not affect the situation of all Poles in Belarus.
 • Item
  Stability and Change in the Heart of Europe: German Media Perspectives of the 2008 U.S. Presidential Election
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2009) Nitz, Michacl; George, Alex
  Artykuł analizuje treść publikacji prasowych na temat amerykańskich wyborów prezydenckich w 2008 r. jakie ukazały się w niemieckiej prasie. Artykuł posługuje się„pakietowym”(package) podejściem do kontekstu, obejmującego elementy składające się na kontekst bądź struktury kulturowe. Przedstawiono wyniki i płynące z nich wnioski dotyczące roli teorii framingu (kontekstu) w skali międzynarodowej.
 • Item
  Znaczenie zasady subsydiarności dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2009) Grabowiec, Piotr
  The return of the subsidiarity principle in the process of shaping a new image of Europe brings a fresh the ‘old thinking’ to which Western civilization has contributed. subsdiarity principle was applied under different social and political circumstances. The focal point of the subsidiarity principle is a human – an individual with his social nature and potential for shaping the space around him. Considering the values and features of the subsidiarity principle it has to be acknowledged that the republican ideals of civic society combined with the liberal considerations of Scottish moralists, concentrated in Tocqueville’s concept, provide the best grounds for the implementation of this principle.
 • Item
  Postać literacka i jej prawa
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2009) Bralczyk, Dominik
  The author ponders over a literary character, its position, form and significance in copyright law. He starts by defining a literary character. Next, he proceeds to a description of the criteria for a literary character ending his considerations on the issue of the self-containedness and identity of a literary character, as well as the issue of works inspired by others.
 • Item
  O roli retoryki i erystyki w kształceniu kultury politycznej Polaków
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2009) Hordecki, Bartosz
  The relations between rhetoric and politics is ernal and indestructible. Man is a political being while politics is always exercised applying various argumentative and persuasive tools. This fact has been commented upon since the ori human communities. Both rhetoric and eristic can be exercised as disciplines that facilitate the emergence of an understanding and trustful public domain. Nevertheless, rhetoric and eristic can only fon in such a manner provided that other disciplines which make up the current system of education in political science, and education in general, function in a similar way. Neither rhetoric nor eristic will contribute to a public debate which o consensus as long atical and economic system, including schooling, promotes individuls who can compete most skillfully.
 • Item
  Przedmiot prawa autorskiego. Przypadki graniczne.
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2009) Skrzypczak, Jędrzej
  Przedmiotem niniejszego opracowania jest próba wyznaczenia granicy, pomiędzy utworami a przedmiotami nie chronionymi prawem autorskim ze względu na zbyt niski stopień twórczości. Definicja ustawowa zamieszczona w art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie rozstrzyga bowiem jednoznacznie takich przypadków granicznych tzn. takich, w których niski poziom twórczości powoduje istotne wątpliwości czy daną kategorię można zaliczyć do grupy utworów.
 • Item
  Polska debata polityczna wobec eurokonstytucji
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2009) Lesiewicz, Elżbieta
  Rozważając różne stanowiska polskich ugrupowań politycznych w kontekście Unii Europejskiej i Traktatu Konstytucyjnego należy uwzględnić obok kontekstu politycznego również historyczny. Do dziś w Polsce myśli się spontanicznie o Polakach bardziej w kategoriach narodowości niż obywatelstwa. Upadek komunizmu pociągnął za sobą wybuch uczuć narodowych, jednak wielu Polaków chciało szerokiego otwarcia ku Europie. Swoistym sprawdzianem dla Polaków była możliwość wstąpienia do Unii Europejskiej. Z doświadczenia historycznego płynęły i płyną obawy przeciwników Unii przed zatratą własnej tożsamości. Reprezentują oni tzw. orientację zamkniętą, która broni tego co własne i jest pełna nieufności wobec Unii. Z kolei orientacja otwarta dąży do współpracy, szuka współdziałania i jest ufna wobec integracji europejskiej. Ta sytuacja przekłada się na polską scenę polityczną.
 • Item
  Retoryka i erystyka w systemie kształcenia polskiej kultury politycznej
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2009) Hordecki, Bartosz
  Związki retoryki z polityką są odwieczne i nierozerwalne. Człowiek jest istotą polityczną, politykę natomiast zawsze uprawia się przy użyciu różnorodnych technik argumentacyjnych i perswazyjnych. Fakt ten dobitnie komentowano i komentuje się od zarania ludzkich wspólnot po dzień dzisiejszy. Można uprawiać retorykę, jak również erystykę jako dziedziny, które umożliwiają budowanie sfery publicznej bogatej w zrozumienie oraz zaufanie. Niemniej retoryka i erystyka mogą tak funkcjonować, o ile podobnie będą działać pozostałe dyscypliny składające się na aktualny system edukacji politologicznej oraz edukacji w ogóle. Ponadto retoryka i erystyka nie przyczynią się do kształtowania debaty publicznej nastawionej na konsensus, o ile system polityczno-ekonomiczny, w tym system szkolnictwa premiowały będą przede wszystkim graczy najzręczniej rywalizujących.
 • Item
  Dziennikarz versus specjalista ds. public relations – toksyczny związek czy małżeństwo z rozsądku?
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2009) Ossowski, Szymon
  Wzajemne relacje pomiędzy dziennikarzami i PR-owcami, pełniącymi często jednocześnie funkcję rzeczników prasowych, nie można podsumować jednym stwierdzeniem. Stosunki te są wielowymiarowe, mają swoje pozytywne i negatywne aspekty. Obie strony artykułują zarówno uzasadnione jak i zdecydowanie przesadzone opinie w stosunku do siebie. Obie mają swoje grzeszki, ale i niezmiernie ważną rolę do spełnienia. Dziennikarze powinni służyć społeczeństwu, sprawując w imieniu tegoż społeczeństwa w stosunku do władz publicznych funkcję kontrolną. Dziennikarze mają bowiem przede wszystkim rzetelnie i w zgodzie z prawdą informować odbiorców. Specjaliści ds. public relations również mają informować, tyle, że o swojej instytucji. Kluczowym terminem dla usytuowania tej relacji jest opinia publiczna i jej rola w liberalno-demokratycznym systemie politycznym. Obie strony chcą ją kształtować, obie strony chcą zdobyć jej zaufanie, obie dzięki niej funkcjonują i od niej zależą. Obie są też ze sobą nieodzownie powiązane, co potwierdza zarówno teoria i praktyka tych relacji, wymuszająca niejako konieczność dbania o odpowiednią ich jakość.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego