State Security as Exemplified by the Offense of Espionage Under Polish Law

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

Title alternative

Bezpieczeństwo państwa na przykładzie przestępstwa szpiegostwa w polskim prawie

Abstract

The scope of the research problem encompasses selected issues concerning the content and sense of the elements characterizing the offense of espionage in Polish criminal law. In the legislation currently in force, the offense of espionage is criminalized under Art. 130 § 1–4 of the Criminal Code. The main purpose of the analysis is to perform a substantive criminal examination of the offense of espionage under Polish law, considering a practical case study and an assessment of the legal provisions regarding state security. In order to elaborate the material scope of the research problem and present the conclusions, the paper asks the following research questions: (1) To what extent are the de lege lata legal solutions in Poland effective in counteracting espionage offenses?, (2) What de lege ferenda solutions ought to be proposed to improve effective counteraction of espionage offenses? The paper includes an institutional and legal analysis aided by textual, functional, and historical interpretations, supplemented with the author’s conclusions and opinions concerning de lege lata and de lege ferenda solutions. The institutional and legal analysis is supplemented with a case study of espionage activity. The case study helps consider selected legal problems and presents example legal classifications of the described acts associated with espionage activity.
Zakres przedmiotowy problemu badawczego w tekście obejmuje wybrane kwestie dotyczące treści i znaczenia elementów charakteryzujących przestępstwo szpiegostwa w polskim prawie karnym. W obecnym stanie prawnym przestępstwo szpiegostwa kryminalizowane jest na gruncie art. 130 § 1–4 Kodeksu karnego. Głównym celem podjętej analizy jest dokonanie karnomaterialnej analizy przestępstwa szpiegostwa w polskim prawie z uwzględnieniem praktycznego studium przypadku, a także oceny rozwiązań prawnych ze względu na bezpieczeństwo państwa. W celu uszczegółowienia zakresu przedmiotowego problemu badawczego i prezentacji wniosków w tekście przedstawiono następujące pytania badawcze: (1) W jakim zakresie rozwiązania prawne de lege lata w Polsce są efektywne w zwalczaniu przestępstw szpiegostwa?, (2) Jakie rozwiązania prawne de lege ferenda należy zaproponować w celu zwiększenia efektywności zwalczania przestępstw szpiegostwa? Analiza zawarta w tekście ma charakter poglądowy, w ramach niej wykorzystano głównie analizę instytucjonalno-prawną za pomocą interpretacji tekstualnej, funkcjonalnej i historycznej, które uzupełnione zostały własnymi wnioskami i opiniami dotyczącymi rozwiązań prawnych de lege lata i de lege ferenda. Analiza instytucjonalno-prawna uzupełniona została o abstrakcyjne studium przypadku czynności szpiegowskich. Zaprezentowane abstrakcyjne studium przypadku pomocne jest do prowadzenia rozważań nad wybranymi problemami prawnymi i w końcowym efekcie prezentacji przykładowych kwalifikacji prawnych opisanych w nim czynów związanych z działalnością szpiegowską.

Description

Sponsor

Keywords

state security, information security, espionage, offense of espionage, intelligence activity, bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo informacji, szpiegostwo, przestępstwo szpiegostwa, działalność wywiadowcza

Citation

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne nr 3, 2021, s. 49-73.

Seria

ISBN

ISSN

1731-7517

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego