The Religious Freedom in Crimea During the Russian Occupation

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

Title alternative

Wolność religijna na Krymie w okresie rosyjskiej okupacji

Abstract

The article deals with the problem of religious freedom in Crimea after the occupation of the Peninsula by Russian military forces in February 2014 and the annexation of Crimea by the Russian Federation. The subject matter of the study is religious freedom in Crimea during the Russian occupation since 2014. The systematic and the structural approach allow the authors to see the entire picture of religious freedoms violation on the Peninsula. The study hypothesizes that with the occupation and annexation of Crimea, Russia brought the collapse of the religious pluralism and freedom that Ukrainians had experienced since 1991. In this paper, the authors cover a wide range of issues such as torture of religious activists, destruction and the illegal seizure of religious property, persecution of Ukrainians on political and religious grounds, deportation of Crimea’s population to the mainland of Ukraine. The research establishes that the occupiers created unbearable conditions for religious freedom, the lives of many clergymen and believers appeared to be in great danger. Different religious communities, especially the representatives of the Orthodox Church of Ukraine (the OCU), Crimean Muslim Tatars, suffered significantly from applying Russia’s severe criminal and administrative requirements. The analysis allows seeing the complete picture of religious discrimination of different denominations and cruel religious persecution in the annexed Crimea beginning from February 2014 till nowadays.
Artykuł dotyczy wolności religijnej na Krymie po rozpoczęciu okupacji Półwyspu przez rosyjskie siły zbrojne w lutym 2014 roku oraz aneksji Krymu przez Federację Rosyjską. Przedmiotem badania jest wolność religijna na Krymie od tamtej pory. Wykorzystanie podejścia systematycznego i strukturalnego pozwala autorom przedstawić pełen obraz naruszeń wolności religijnej na Półwyspie. Na potrzeby studium założono, że wraz z zajęciem i aneksją Krymu Rosja doprowadziła do upadku pluralizmu i wolności religii, którymi Ukraińcy cieszyli się od 1991 roku. W przedstawionej pracy autorzy poruszają szereg zagadnień, np. torturowanie aktywistów religijnych, niszczenie lub nielegalne przejmowanie własności o charakterze religijnym, prześladowanie obywateli Ukrainy na tle politycznym i religijnym, czy deportowanie mieszkańców Krymu do innych obszarów Ukrainy. Na podstawie analizy ustalono, że okupanci stworzyli warunki uniemożliwiające korzystanie z wolności religijnej oraz stwarzające zagrożenie życia dla wiernych i duchownych. Różne wspólnoty religijne, szczególnie przedstawiciele Kościoła Prawosławnego Ukrainy i Tatarów krymskich, poważnie odczuły skutki działań Rosji, która wdrożyła przeciwko nim szereg procedur administracyjnych i kryminalnych. Analiza umożliwia dostrzeżenie pełnego obrazu dyskryminacji różnych wyznań na tle religijnym oraz okrutnych prześladowań na terenie Krymu od lutego 2014 roku do chwili obecnej.

Description

Sponsor

Keywords

annexation, Crimea, human rights, persecution, religious freedom, international law, aneksja, Krym, prawa człowieka, prześladowanie, wolność religijna, prawo międzynarodowe

Citation

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne nr 3, 2021, s. 5-17.

Seria

ISBN

ISSN

1731-7517

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego