Polityka regionalna Unii Europejskiej: wnioski z doświadczeń Finlandii w latach 1995–1999

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Title alternative

European Union Regional Policy: lessons learned from Finland’s experience in 1995–1999

Abstract

W artykule podjęto próbę analizy efektywności polityki regionalnej Unii Europejskiej i Finlandii wobec obszarów peryferyjnych w pierwszym dla tego państwa okresie programowania 1995–1999. Szczególna uwaga została poświęcona Laponii. Ze względu na niekorzystne warunki przyrodnicze region ten borykał się z wieloma problemami, spośród których pierwotnym wydaje się być depopulacja. Polityka regionalna prowadzona wobec Laponii miała na celu zahamowanie tego procesu. Jednak błędy popełnione przy planowaniu skutkowały jej niepowodzeniem. Można zatem postawić hipotezę, że nie wysokość nakładów finansowych przeznaczonych na zwiększenie konkurencyjności regionu, ale znajomość jego specyfiki może przynieść pożądane efekty. Tymczasem, w kontekście polityki regionalnej wobec Laponii, okres 1995–1999 charakteryzował się niewłaściwym planowaniem opartym na zbyt powierzchownych analizach.
The article attempts to analyze the effectiveness of the regional policy of the European Union and Finland towards peripheral areas in the first programming period for this country, 1995–1999. Particular attention was devoted to Lapland. Due to unfavorable natural conditions, the region struggled with many problems, the primary of which seems to be depopulation. Lapland’s regional policy aimed to stop this process. However, mistakes made in its planning resulted in its failure. Therefore, it can be hypothesized that it is not the amount of financial outlays intended to increase the competitiveness of the region, but the knowledge of its specificity, that may bring the desired results. Meanwhile, in the context of regional policy towards Lapland, the period 1995–1999 was characterized by inadequate planning based on overly superficial analyzes.

Description

Sponsor

Keywords

polityka regionalna, Unia Europejska, Finlandia, Laponia, regional policy, European Union, Finland, Lapland

Citation

Rocznik Integracji Europejskiej, 15/2021, s. 155-167.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego