Ograniczenie handlu a konstytucyjne prawa i wolności przedsiębiorców

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

Trade restrictions and constitutional rights and freedoms of entrepreneurs

Abstract

Polska jest kolejnym państwem Unii Europejskiej, który zdecydował się na wprowadzenie ograniczenia handlu w niedziele i święta. Głównym celem artykułu jest analiza zawartych w uzasadnieniu do projektu ustawy społecznych i ekonomicznych przesłanek wprowadzenia takiej regulacji jako działania państwa w ramach ograniczania wolności gospodarczej. Wolność gospodarcza jest nie tylko niezbędnym czynnikiem rozwoju społecznej gospodarki rynkowej w prawidłowo funkcjonującym demokratycznym państwie prawa, ale stanowi zarazem uniwersalne prawo człowieka o charakterze społeczno-gospodarczym. Nie jest jednak prawem nieograniczonym. W związku z wdrożoną ustawą, dokonana została analiza nad kwestią przesłanek wprowadzenia takiej regulacji. Refleksji poddana została także zgodność ustawy dotyczącej ograniczenia handlu z Konstytucją RP, w szczególności w kontekście społecznej gospodarki rynkowej w demokratycznym państwie prawa oraz granic wolności gospodarczej, a także kwestii proporcjonalności ograniczeń w stosunku do ich celu.
Poland is another EU country to decide to introduce trade restrictions on Sundays and public holidays. The main purpose of this article is to analyze the social and economic reasons - which are contained in the explanatory memorandum to the bill - for introducing such restriction as a state action within the framework of restricting economic freedom. Economic freedom is not only an indispensable factor contributing to the development of the social market economy in a correctly functioning democratic state under the rule of law, but is also intended to be a universal human right of a socio-economic nature. However, it is not an unlimited right. In connection with the implemented act, an analysis was made of the premises for introducing such a regulation. The compliance of the Trade Restrictions Act with the Polish Constitution was also a subject of reflection, in particular in the context of the social market economy in a democratic state under the rule of law and the limits of economic freedom, as well as the proportionality of restrictions in relation to their purpose.

Description

Sponsor

Keywords

ograniczenie handlu, trade restrictions, wolność gospodarcza, economic freedom, konstytucja, constitution

Citation

Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2020, nr 10, s. 67-81

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego