Grzyby makroskopijne w przewodnich zespołach lasów liściastych rezerwatu „Krajkowo”

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012-06-20T07:28:03Z

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Macrofungi in the main deciduous forests of the Krajkowo reserve

Abstract

Celem prowadzonych badań było rozpoznanie udziału i funkcji grzybów makroskopijnych w fitocenozach przewodnich zespołów lasów liściastych rezerwatu Krajkowo, to znaczy łęgu topolowego Populetum albae Br.-Bl. 1931, łęgu jesionowo-wiązowego Querco-Ulmetum minoris typicum Issl. 1924 oraz grądu środkowoeuropejskiego Galio sylvatici – Carpinetum (R.Tx.) Oberd. 1957. Badania prowadzone były na 16 stałych powierzchniach badawczych w okresie 3 sezonów wegetacyjnych (2008-2011). Do zadań badawczych należało rozpoznanie różnorodności grzybów makroskopijnych badanych zespołów, analiza udziału grup bioekologicznych oraz ustalenie skali synekologicznej poszczególnych gatunków oraz ich wartości wskaźnikowej w wymiarze lokalnym. Podczas trzyletnich badan zanotowano 338 taksonów grzybów makroskopijnych, w tym 5 nowych dla mykobioty Polski, oraz 37 umieszczonych na czerwonej liście grzybów. Dominującą rolę w fitocenozach wszystkich trzech badanych zespołów leśnych odgrywają grzyby saprotroficzne, a szczególnie nadrewnowe. Ich duży udział (192 gatunki), oraz obecność taksonów związanych z różnymi stadiami rozkładu martwego drewna wydaje się świadczyć o zachowaniu ciągłości procesów ekologicznych w fitocenozach. Zastosowane metody statystyczne i tabelaryczne pozwoliły na wskazanie podobieństw i różnic mykobioty badanych zespołów leśnych. Dla poszczególnych badanych zespołów leśnych udało się wyznaczyć gatunki lokalnie diagnostyczne: dla łęgu topolowego Populetum albae były to m.in. Neolentinus schaefferii, Schizophyllum amplum i Lentinus tigrinus. W zespole łęgu jesionowo-wiazowego największa role diagnostyczną miały gatunki saprotroficzne napróchniczne, takie jak Pholiotina mairei czy też P.arrhenii. Zespół grądu lokalnie wyróżniały ektomikoryzowe taksony o szerokiej skali ekologicznej,jak na przykład Russula ochroleuca i Leccinum pseudoscabrum. W prowadzonych badaniach podjęto także próbę oceny okresowego zalewu fitocenoz badanych zespołów, który miał miejsce w roku 2010. Przeprowadzone badania dostarczyły pierwszych danych na temat mykobioty rezerwatu Krajkowo, a także pierwszych w Polsce danych na temat mykobioty związanej z fitocenozami zespołu łęgu topolowego Populetum albae.
The aim of the mycocoenological research was recognition of the role and function of macrofungi in phytocoenoses of the main deciduous forests associations in the Krajkowo reserve. The investigations were conducted in the period of 2008 – 2011 on sixteen permanent observation plots in phytocoenoses of the Populetum albae, Querco-Ulmetum minoris and Galio sylvatici-Carpinetum associations, located on the lowest floodplain terrace. The main goals of the investigations were recognition of the macrofungal species diversity, analysis of the bioecological groups of macromycetes and designation of synecological range of recorded macrofungi, and their diagnostic value in local scale. During thw whole period of observations 338 taxa of macrofungi were recorded, including 5 taxa new for Polish mycobiota. Rare and threathened species of macrofungi, included in the red list of fungi conctitute about 10 % of mykobiota (37 species). Saprotrophic macrofungi formed the largest bioecological group of studied mycobiota, especially lignicolous species played the important role (192 species). It is worth of notice, that among lignicolous species recorded many of them were connected with different stages of wood decay. This fact confirms the maintainance of continiuity of ecological processes in studied phytocoenoses. Classical and statistical methods used in this work showed the differences and similarities of mycobiota of the investigated plant communities. It was possible to designate locally diagnostic species for each of the studied forest association: for the Populetum albae - Neolentinus schaefferii, Schizophyllum amplum, Lentinus tigrinus; for the Querco-Ulmetum minoris - Pholiotina mairei and Ph.arrhenii and for the Galio sylvatici-Carpinetum - ectomycorrhizal species as Russula ochroleuca and Leccinum pseudoscabrum. During the study it was possible to observe the influence of the periodical flood of the river Warta on mycobiota of the investigated phytocoenoses. The research gave the first information on the macrofungi occurring in the Krajkowo reserve, and the first mycological data from the phytocoenoses of the Populetum albae association.

Description

Wydział Biologii: Instytut Biologii Środowiska

Sponsor

Keywords

Mykocenologia, Mycocoenology, Salicion albae, Alnion incanae, Carpinion, Floodplain forests, Macrofungi

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego