Przymiotnik w języku mieszkańców północno-wschodniej i południowo-zachodniej Wielkopolski. Studium leksykalno-słowotwórcze

dc.contributor.advisorSierociuk, Jerzy. Promotor
dc.contributor.authorOsowski, Błażej
dc.date.accessioned2012-10-09T11:04:34Z
dc.date.available2012-10-09T11:04:34Z
dc.date.issued2012-10-09T11:04:34Z
dc.descriptionWydział Filologii Polskiej i Klasycznej: Instytut Filologii Polskiejpl_PL
dc.description.abstractPraca analizuje materiał przymiotnikowy zebrany w Golinie i okolicach (Wielkopolska północno-wschodnia) i Bukówcu Górnym (Wielkopolska południowo-zachodnia). Umożliwia to ujęcie porównawcze obu punktów i polszczyzny ogólnej. W pracy uwzględniono aspekt socjolingwistyczny: pokoleniowego i płciowego zróżnicowania analizowanego języka. Praca zawiera klasyfikację semantyczno-słowotwórczą zebranych przymiotników, szczegółowszą analizę wybranych zagadnień leksykalnych: funkcje składniowe przymiotnika, frekwencja i statystyka przymiotników w zebranych tekstach, relacje między przymiotnikami w polu KOLORÓW, morfologiczne i leksykalne wykładniki kategorii gradacji cechy, przymiotnikowe dublety słowotwórcze; relacje między przymiotnikami w polu KOLORÓW; grupy semantyczne rzeczowników będących najczęściej nadrzędnikami przymiotników. Praca zawiera indeks analizowanych przymiotników.pl_PL
dc.description.abstractAuthor examines the adjectival material collected in Golina and the surrounding area (North-eastern Greater Poland) and Bukówiec Górny (South-western Greater Poland. This allows a comparative approach to the two points and the Polish language. The study includes sociolinguistic aspect: generational and sexual differentiation of the analyzed language. The work includes classification of the semantic-word derivation collected adjectives, a careful analysis of selected lexical issues: syntactic functions of the adjective; attendance and statistics adjectives in the texts; morphological and lexical exponents of gradation category; adjectival doublets word formation; the relationship between the adjectives in the semantic field of COLORS; semantic groups of nouns, which are usually determined by the adjectives. The work includes the indes of analyzed adjectives.pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/3513
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectprzymiotnikpl_PL
dc.subjectadjectivepl_PL
dc.subjectdialektologiapl_PL
dc.subjectdialectologypl_PL
dc.subjectsocjolingwistykapl_PL
dc.subjectsociolinguisticspl_PL
dc.subjectWielkopolskapl_PL
dc.subjectGreater Polandpl_PL
dc.titlePrzymiotnik w języku mieszkańców północno-wschodniej i południowo-zachodniej Wielkopolski. Studium leksykalno-słowotwórczepl_PL
dc.title.alternativeThe adjective in the language of the inhabitants of the north-eastern and south-western Greater Poland. Study of lexical-word formationpl_PL
dc.typeDysertacjapl_PL

Files

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego