Różnorodność i ekologia niesporczaków (Tardigrada) w archipelagu Svalbard

Loading...
Thumbnail Image

Date

2017

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Diversity and ecology of water bears (Tardigrada) in Svalbard archipelago

Abstract

Archipelag Svalbard położony jest w europejskiej części Arktyki między Norwegią, a biegunem północnym. Obiektem moich badań były niesporczaki (Tardigrada) czyli bezkręgowce zasiedlające zarówno tundrę jak i lodowce. W związku z poważnymi lukami w wiedzy na temat niesporczaków archipelagu Svalbard, ale też generalnie całego rejonu arktycznego, główne cele rozprawy doktorskiej to zbadanie różnorodności Tardigrada oraz wybranych czynników biotycznych i abiotycznych wpływających na zgrupowania niesporczaków w tundrze i na lodowcach. W pracy przedstawiam (a) opis nowego dla wiedzy gatunku niesporczaka, (b) pierwsze informacje o niesporczakach z pięciu wysp w archipelagu Svalbard, (c) odnotowanie sześciu nowych taksonów dla fauny Tardigrada Svalbardu, (d) redyskrybcję arktycznego gatunku Tenuibiotus voronkovi (Tumanov, 2007), (e) wykazanie wpływu guana z kolonii ptaków planktonożernych na zgrupowania Tardigrada w tundrze, (f) wykazanie braku związku między zróżnicowaniem siedliska na przykładzie porostów, a różnorodnością i liczebnością Tardigrada (g) zbadanie różnorodności i wskazanie funkcji troficznej niesporczaków w ekosystemach glacjalnych, (h) wykazanie braku zależności między lokalizacją kriokonitu, jego głębokością i położeniem, a zagęszczeniami Tardigrada.
The Svalbard archipelago is located in the European part of the Arctic between Norway and the North Pole. My scientific object are tardigrades (Tardigrada) - invertebrates which may inhabit both tundra and glaciers. Due to significant knowledge gaps on tardigrades in Svalbard and Arctic regions in general, the main aims of my PhD thesis were studies on the diversity and influence of selected factors on tardigrade assemblages in tundra and glaciers. In thesis I’m presenting: (a) description of a new tardigrade species for science, (b) first reports of tardigrades from five islands in Svalbard, (c) six new taxa for Svalbard fauna, (d) redescription of arctic tardigrade Tenuibiotus voronkovi (Tumanov, 2007), (e) influence of seabird guano on tardigrade assemblages in tundra (f) lack of relations between tardigrades and habitat heterogeneity (number of lichens species in sample), (g) description of tardigrade diversity and function in cryoconite holes, (h) lack of relations between area, depth and elevation of cryoconite holes and tardigrade densities.

Description

Wydział Biologii

Sponsor

Keywords

Arktyka, Arctic, lodowce, glaciers, niesporczaki, water bears, Svalbard, tundra

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego