Sorbenty na bazie grafenu i ich zastosowanie w technice ekstrakcyjnej needle trap device

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Graphene-based sorbents and their application in needle trap extraction technique

Abstract

Techniki ekstrakcyjne są powszechnie wykorzystywane w praktyce laboratoryjnej podczas przygotowywania próbek do analizy chromatograficznej. Jedną z nich jest ekstrakcja nazywana needle trap, w której układ ekstrakcyjny (needle trap device, NTD) stanowi strzykawka gazoszczelna oraz przyłączona do niej igła wykonana ze stali nierdzewnej, wypełniona odpowiednim sorbentem. Celem naukowym niniejszej rozprawy doktorskiej było przygotowanie układów ekstrakcyjnych NTD, w których jako złoże zastosowano sorbenty na bazie grafenu (tj. zredukowany tlenek grafenu oraz kompozyty krzemionka-zredukowany tlenek grafenu). Kompozyty te otrzymano poprzez kowalencyjne przyłączenie tlenku grafenu do powierzchni krzemionki. W pracy przedstawiono sposób syntezy tych materiałów oraz ich charakterystykę fizykochemiczną. Przygotowane układy NTD testowano pod kątem ich przydatności oraz wydajności podczas bezpośredniej ekstrakcji próbek ciekłych. Najbardziej wydajne układy zastosowano w etapie przygotowania ciekłych próbek rzeczywistych do chromatograficznej analizy wybranych związków organicznych. Wyniki badań przedstawione w niniejszej pracy wskazują, że układy ekstrakcyjne NTD wypełnione sorbentami na bazie grafenu stanowią przydatne narzędzie podczas przygotowywania próbek ciekłych do analizy chromatograficznej, a wydajność bezpośredniego sposobu ekstrakcji cieczy jest wysoka.
Extraction techniques are commonly applied in laboratory practice for sample preparation to gas chromatographic analysis. One of them is the needle trap extraction technique in which the extraction system (needle trap device, NTD) is composed of a gas-tight syringe and a stainless steel needle filled with an appropriate adsorbent. The scientific aim of my dissertation was preparation of NTD systems with the needles packed with graphene-based sorbents (i.e. reduced graphene oxide and graphene-based composites). These composites were obtained via covalent attachment of graphene oxide to silica surface. Synthesis and physicochemical characterization of the obtained materials were presented. The direct extraction of liquid samples were performed to evaluate the usefulness and efficiency of the prepared NTD systems. The most satisfying extraction systems were applied for liquid sample preparation prior to gas chromatographic analysis of the target organic compounds. The results presented in the doctoral dissertation prove that the NTD extraction systems filled with graphene-based sorbents are highly effective for preparation of liquid samples for chromatographic analysis and the yield of the direct extraction of liquid samples is high.

Description

Wydział Chemii

Sponsor

Keywords

techniki ekstrakcyjne, chromatografia gazowa, zredukowany tlenek grafenu, ekstrakcja needle trap, extraction techniques, gas chromatography, reduced graphene oxide, needle trap extraction

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego