Rola stylu życia oraz ekspozycji na prenatalne hormony płciowe w kształtowaniu składu ciała i dystrybucji tkanki tłuszczowej u młodych kobiet

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

The role of the lifestyle and exposure to prenatal sex hormone in body composition shaping and fatty tissue distribution in young women

Abstract

Tematyka dotycząca rozwoju biologicznego człowieka nieodłącznie związana jest z uwarunkowaniami genetycznymi oraz środowiskowymi. Jest to proces przemian, który nie przebiega jedynie w oparciu o informacje zapisane w materiale genetycznym, ale również pod wpływem bodźców środowiskowych. Szerokie spektrum czynników sprawia, że zależny od wspomnianych czynników rozwój biologiczny, różnicuje poszczególne jednostki. Pod koniec ubiegłego wieku piśmiennictwie naukowym pojawiły się informacje wskazujące na to, że stosunek długości drugiego palca ręki (2D) do czwartego (4D), znany jako wskaźnik długości palców (2D:4D) wykazuje dymorfizm płciowy. Dowiedziono, że wskaźnik jest kształtowany we wczesnym etapie życia płodowego pod wpływem zarówno czynników genetycznych jak i hormonów płciowych. Wartość wskaźnika 2D:4D związana jest między innymi z dystrybucją tkanki tłuszczowej, wskaźnikiem talia-biodra (WHR), cechami motorycznymi, a także płodnością czy autyzmem. Wskaźnik palców odzwierciedla proporcje prenatalnych hormonów płciowych, dlatego może być szeroko wykorzystywany w biologii rozwoju oraz medycynie. Najnowsze badania naukowców wskazują na znaczny wzrost odsetka osób z nadwagą oraz otyłością, ale również osób z niedowagą i zaburzeniami odżywiania. Zagadnienie to jest przedmiotem badań, a także obaw, związanych z obniżoną aktywnością fizyczną. Sytuacja ta może prowadzić do konsekwencji zdrowotnych, rzutujących na dalsze funkcjonowanie wyżej wymienionej grupy. Dorastająca młodzież, jak i młodzi dorośli borykają się z problemem nadwagi otyłości, a badacze alarmują, że coraz więcej młodych osób prowadzi sedentarny tryb życia. Głównym celem pracy było określenie roli stylu życia w tym trybu życia i aktywności fizycznej oraz ekspozycji na prenatalne hormony płciowe w kształtowaniu składu ciała młodych kobiet. Badana grupa 408 studentek Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu znajdowała się na pograniczu okresu adolescencji i dorosłości. Wiek metrykalny znajdował się w przedziale od 18 do 22 lat. Okres ten charakteryzują liczne przemiany, które nierzadko przybierają gwałtowny charakter. Czas studiów jest niezwykle istotnym momentem w życiu młodych kobiet. Niejednokrotnie stają przed ogromem nowych sytuacji i obowiązków. Jest to moment, kiedy studentki rozpoczynają samodzielne mieszkanie, muszą decydować o sposobie odżywiania, czy trybie życia. Nowatorski charakter badań wynika z uwzględnienia wpływu wielu czynników, co daje szeroki, holistyczny pogląd, a także w przyszłości daje możliwość odpowiedniego doboru aktywności oraz zastosowania specjalistycznych programów prewencyjnych mających na celu podniesienie świadomości na temat prozdrowotnego trybu życia wśród młodych osób. Przeprowadzone w niniejszej pracy badania wykazały, że styl życia oraz ekspozycja na prenatalne hormony płciowe istotnie wpływa na kształtowanie składu ciała oraz dystrybucję tkanki tłuszczowej młodych dziewcząt. Co więcej badania wykazały, że na szczególną uwagę zasługuje rola stylu życia w kontekście zdrowia oraz prewencji chorób, natomiast ekspozycja na prenatalne hormony płciowe ukazuje kierunek predyspozycji do uprawniania aktywności fizycznej. Stale rosnący odsetek młodych kobiet z nadwagą i otyłością oraz wprowadzone restrykcje związane z epidemią COVID- 19, które w wielu przypadkach spowodowały ograniczenie aktywności, zdają się być niepokojącą prognozą na przyszłość, dlatego tak istotne jest poszerzanie badań w dotyczących tej tematyki.
The subject area of human biological development is involvedly related to genetic and environmental factors. It is a process of transitions that are not only genetically determined but result from the interaction of the genotype and environmental factors. The wide spectrum of factors is a reason behind interindividual variation. At the end of the last century, the scientific literature has shown that the ratio between the 2nd and 4th digits (digit ratio or 2D:4D) is sexually dimorphic. It has been demonstrated that the differentiation of the digits is under the control of Hox genes, hence the index is formed in early fetal stages. The value of the digit ratio is related to the distribution of adipose tissue, the WHR, physical performance, muscle strength, as well as fertility, and autism. The digit ratio reflects the balance of prenatal sex hormones, therefore can be widely used in developmental biology and medicine. The latest research shows a significant increase in the percentage of overweight and obese people, but also those who are underweight and with eating disorders. This issue is the research subject and concerns related to reduced physical activity. Reduced physical activity may lead to health consequences, affecting further functioning. Adolescents and young adults are struggling with the problem of overweight, and obesity, and researchers have been alarmed that more and more young people lead a sedentary lifestyle. The main objective of the study was to determine the role of lifestyle, including sedentary lifestyle and physical activity, as well as prenatal sex hormone exposure in body composition and fat distribution in young women. The research group of 408 students of the Adam Mickiewicz University in Poznań was at the doorstep of adulthood, aged from 18 to 22 years. This period is characterized by numerous changes, which often take on a violent character. The study period is an extremely important moment in the life of young women. They often stare down the barrel of a multitude of new situations and responsibilities. This is the moment when students start living independently, they have to decide on their diet or lifestyle. The innovative nature of the research results from taking into account the influence of many factors, which gives a broad, holistic view, and what's more the possibility of an appropriate selection of physical activities and the use of specialized preventive programs to raise awareness of the importance of healthy lifestyle among young people. The results of the research showed that lifestyle and exposure to prenatal sex hormones significantly influenced body composition and the distribution of adipose tissue in young women. Moreover, studies have shown that the role of lifestyle in the context of health and disease prevention deserves special attention, while exposure to prenatal sex hormones shows the direction of the predisposition to physical activity. The growing percentage of young women who are overweight and obese, and the restrictions introduced by the COVID-19 pandemic, which in many cases have resulted in physical activity reduction, seems to be a disturbing forecast for the future, which is why it is so important to expand research on this subject.

Description

Wydział Biologii

Sponsor

Keywords

skład ciała, otyłość, aktywność fizyczna, wskaźnik 2D:4D, styl życia, body composition, obesity, physical activity, digit ratio, lifestyle

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego