Modyfikacja membran polimerowych i ich zastosowanie w procesach usuwania zanieczyszczeń z fazy ciekłej

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Modification of polymer membranes and their application for removal of pollutants from liquid phases

Abstract

Ciągły rozwój szeroko pojętego przemysłu oraz postępująca urbanizacja i wzrost poziomu życia przyczyniają się do emisji coraz większej ilości zanieczyszczeń. Przedostające się do wód gruntowych i powierzchniowych zanieczyszczenia, powodujące zmiany w ekosystemie wodnych, to m.in. metale ciężkie, barwniki, pestycydy czy inne związki organiczne. Obecność w wodach barwników, pochodzących m.in. z przemysłu tekstylnego, garbarskiego czy spożywczego powoduje zniszczenie flory występującej w akwenach wodnych oraz zmiany w organizmach je zamieszkujących. Spożycie wód zawierających cząsteczki barwników powoduje takie zmiany w organizmie ludzkim, jak nowotwory, reakcje alergiczne czy nadpobudliwość. Dlatego istotnym zadaniem jest ograniczenie emisji tego typu związków do środowiska. W tym celu poszukuje się skutecznych metod pozwalających na efektywne usuwanie tych zanieczyszczeń. Szansą na minimalizację tego problemu jest zastosowanie technik membranowych, które są jednymi z bardziej efektywnych metod usuwania zanieczyszczeń z fazy ciekłej. W ramach niniejszej rozprawy dokonano syntezy 4 membran polimerowych na bazie octanu celulozy modyfikowanych polimerem porotwórczym, jakim był poliwinylopirolidon. Otrzymane membrany zastosowano w procesach usuwania barwników organicznych, takich jak tartrazyna, żółcień pomarańczowa, oranż metylowy, zieleń brylantowa oraz błękit metylenowy. Otrzymane membrany poddano badaniom właściwości fizykochemicznych. Uzyskane rezultaty pozwoliły stwierdzić, że filtracja membranowa z zastosowaniem membran polimerowych jest skuteczną metodą usuwania barwników organicznych z roztworów wodnych.
The continuing development of the broadly understood industry and the increasing tempo of urbanization as well as improvement in the standard of living contribute to the increased emission of pollutants. The contaminants entering the ground and surface waters, causing irreversible changes in the aquatic ecosystem, include heavy metals, dyes, pesticides or other organic compounds. The presence of dyes, originating among others from the textile, tanning, cosmetics or food industry causes the destruction of flora of water tanks and may also led to changes in organisms inhabiting of those water tanks. The consumption of water containing molecules of dyes may cause irreversible changes in the human body, such as cancer, allergic reactions or hyperactivity. Therefore, it is important to reduce the release of this type of compounds into the environment. In order to remove pollution, efficient methods are being sought. A chance of minimizing the problem is the usage of membrane techniques which is one of the most relevant method of removing impurities from the liquid phase. As part of this dissertation, 4 polymer membranes based on cellulose acetate modified with a poreforming polymer like polyvinylpyrrolidone were synthesized. The obtained membranes were used in the removal of organic dyes represented by tartrazine, sunset yellow, methyl orange, brilliant green and methylene blue. The membranes were tested in terms of their physical and chemical properties. The results contributed to a statement that membrane filtration and the usage of polymer membranes is an effective method of removing organic dyes from aqueous solutions.

Description

Wydział Chemii

Sponsor

Keywords

membrany polimerowe, polymer membranes, filtracja, filtration, usuwanie barwników, dyes removal

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego