Badanie specjacji pierwiastków toksycznych w próbkach żywności ciekłej i stałej technikami sprzężonymi LC/ICP-DRC-MS i ESI-MS/MS

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Study on speciation of toxic elements in liquid and solid food samples by hyphenated techniques LC/ICP-DRC-MS and ESI-MS/MS

Abstract

W rozprawie doktorskiej przedstawiono opracowane procedury analizy specjacyjnej oraz wyniki badania specjacji As, Cr i Sb w próbkach żywności ciekłej i stałej. W prowadzonych badaniach stosowano zaawansowane techniki sprzężone LC/ICP-MS i LC/ESI-MS/MS. Rozszerzono zakres stosowalności procedury oznaczania As(III), As(V), Sb(III), Sb(V) oraz Cr(VI) dla butelkowanych wód mineralnych o szerokim zakresie zawartości składników rozpuszczonych. Opracowano procedury analityczne oznaczania toksycznych form specjacyjnych: As(III), As(V), Sb(III), Sb(V), Cr(VI) oraz form specjacyjnych arsenu: AsB, As(III), DMA, MMA, As(V) w próbkach butelkowanych wód smakowych i funkcjonalnych. Opracowano procedury analityczne oznaczania nieznanych form specjacyjnych As, Cr i Sb w próbkach butelkowanych wód smakowych i funkcjonalnych. Przeprowadzono szacowanie ryzyka związanego z konsumpcją wód butelkowanych w odniesieniu do innego niż rakotwórcze negatywnego działania As, Cr i Sb na organizm ludzki. Opracowano procedurę oznaczania form specjacyjnych arsenu: AsB, As(III), DMA,MMA i As(V) w algach. Opracowano procedurę analityczną identyfikacji nieznanych form specjacyjnych arsenu przy zastosowaniu techniki sprzężonej UPLC/ESI-MS/MS w algach. Wszystkie opracowane procedury analityczne poddano procesowi walidacji, oszacowano niepewność wyników pomiarów oraz zapewniono spójność pomiarową wyników pomiarów.
The doctoral dissertation presents the speciation analysis procedures developed and the results of the study on speciation of As, Cr and Sb in liquid and solid food samples. Advanced hyphenated techniques LC/ICP-MS and LC/ESI-MS/MS were used in the conducted research. The scope of applicability of the analytical procedure for the determination of toxic species: As(III), As(V), Sb(III), Sb(V) and Cr(VI) has been extended to the bottled mineral water samples with a wide range of dissolved components. Analytical procedures were developed for the determination of toxic species: As(III), As(V), Sb(III), Sb(V), Cr(VI) and species of arsenic: AsB, As(III), DMA, MMA and As(V) in bottled flavored and functional waters. Analytical procedures for the determination of unknown species of As, Cr and Sb in bottled flavored and functional waters were developed. An estimation of the risk associated with the consumption of bottled water was carried out in relation to the non-carcinogenic negative effects of As, Cr and Sb. The procedure for determination of species of arsenic: AsB, As(III), DMA, MMA and As(V) in algae was developed. An analytical procedure was developed to identify unknown species of arsenic using the hyphenated technique UPLC/ESI-MS/MS in algae. All developed analytical procedures were validated, uncertainty of measurement results was estimated, and measurement traceability was ensured.

Description

Wydział Chemii

Sponsor

Keywords

analiza specjacyjna, speciation analysis, analiza pierwiastkowa, elemental analysis, LC/ICP-MS, ESI-MS, próbki żywności, food samples

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego