Film production between “global” and “local”: insights from Bosna and Herzegovina

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Advisor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu; Wydawnictwo PWSFTViT w Łodzi

Title alternative

Abstract

This article deals with the mechanisms that affect film production in a society with radically shifting socio-political, economic and cultural conditions, in conflictual socio-political context in Bosnia and Herzegovina (further Bosnia or BiH). Its focus is on the mechanisms that support, manage, regulate, and control creativity in film production, how they shape the conditions in which the films get made.
Artykuł traktuje o mechanizmach wpływających na produkcję filmową w społeczeństwie, w którym radykalnie zmieniają się uwarunkowania społeczno-polityczne, ekonomiczne i kulturowe, w konfliktogennym kontekście rzeczywistości Bośni i Hercegowiny. Autorka koncentruje uwagę na mechanizmach wsparcia, zarządzania, regulacji i kontroli kreatywności w produkcji filmowej oraz na tym jak kształtują one warunki, w których filmy są realizowane.

Description

Sponsor

Keywords

Film production transformation, Bosnia and Herzegovina, conflictual socio-political context, transnational finances, ethnicization, produkcja filmowa w okresie transformacji, Bośnia i Hercegowina, konfliktogenny kontekst społeczno-polityczny, transnarodowe finansowanie, etnicyzacja

Citation

Images, nr 21-22, 2013, s. 161-173

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego