G-8 czy G-8,5? Uwagi na temat uczestnictwa Unii Europejskiej w grupie ośmiu

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Title alternative

G-8 or G-8.5? Comments on the European Union’s participation in the G-8

Abstract

W niniejszym artykule zanalizowano zagadnienie reprezentacji UE w G-8 i rolę jaką odgrywa w tym kontekście Komisja Europejska. Zostały w nim postawione dwie hipotezy. Pierwsza z nich stanowi, że zarówno UE, formalnie traktowana w G-8 jak państwo, jak również Komisja – wyemancypowany, ponadnarodowy agent państw członkowskich, to samodzielni i do pewnego stopnia równorzędni pod względem politycznym i prawnym uczestnicy G-8. Zgodnie z drugą z hipotez G-8, ze względu na samodzielną rolę pełnioną przez Komisję, de facto stanowi G-8,5, a opcjonalnie, w niedalekiej przyszłości, wraz z podziałem ról między Komisję a przewodniczącego Rady Europejskiej – może zostać uznana za G-9. Zwiększona penetracja G-8 przez Komisję i Radę Europejską w dalszej perspektywie może nie tylko peryferyzować państwo sprawujące prezydencję rotacyjną w Radzie, ale także niepotrzebnie wzmacniać i tak już silną europejską reprezentację w grupie ośmiu. W perspektywie kilku lat proces ten może doprowadzić do podważenia misji G-8 lub, w najlepszym wypadku, do sprowadzenia tego forum do roli „COREPER-u G-20”, swego rodzaju ciała pomocniczego, w którym rozpatruje się mało istotne kwestie, nie budzące sprzeciwu ze strony państw BRICS i pozostałych nie-zachodnich członków G-20. Rozważania na temat reprezentacji UE w G-8 i wzrostu znaczenia Komisji zostaną przeprowadzone przy zastosowaniu teorii pryncypał–agent i teorii delegacji. Wskazany zostanie także post-lizboński porządek reprezentacji, w którym Komisja dotychczas nie zagrożonawG-8 przez prezydencję, zyskuje nowego rywala w postaci Rady Europejskiej.
This paper examines the issue of the EU’s representation in the G-8 and the role the European Commission plays in this context. It makes two hypotheses: one is that both the EU, which is formally treated as a state in the G-8, and the Commission, which is a separate, supranational agent of member states, are independent and to a certain extent also politically and legally equal G-8members. The other one assumes that, owing to the Commission’s independent role, the G-8 is actually a G-8.5 and in the near future it may be considered to be a G-9, as the roles of the Commission and the President of the European Council are separated. Increased participation of the Commission and the European Council in the G-8 in the future may marginalize the state holding the rotational presidency of the Council and needlessly reinforce the already strong EU representation in the G-8. Over several years this may result in undermining the mission of the G-8, or to reducing its role to that of „COREPER G20,” which is an auxiliary body debating over the issues of little significance and controversy for the BRIC countries and other non-Western members of the G-20. The considerations on the EU’s representation in the G-8 and increased importance of the Commission are conducted on the basis of the principal-agent theory and delegation theory. Reference is also made to the post-Lisbon representation model, where the Commission – formerly not challenged in the G-8 by the presidency – finds a new competitor, i.e. the European Council.

Description

Sponsor

Keywords

polityka zagraniczna UE, G-8

Citation

Rocznik Integracji Europejskiej, 7/2013, s. 75-96.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego