Metody izolacji i analiza związków bioaktywnych z wybranych gatunków zielenic słodkowodnych

Loading...
Thumbnail Image

Date

2017

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Methods of isolation and analysis of bioactive compounds from selected freshwater green algae species

Abstract

Celem pracy doktorskiej była izolacja, analiza jakościowa i ilościowa związków biologicznie czynnych zawartych w glonach słodkowodnych, jak również określenie właściwości antyoksydacyjnych oraz kosmetycznych otrzymanych z nich ekstraktów. Punktem wyjścia do zapoczątkowania eksperymentów zrealizowanych w ramach pracy doktorskiej był zarówno brak wyników badań nad składem chemicznym słodkowodnych zielenic, jak i zagospodarowania tych naturalnych surowców. Obiektem analiz były trzy gatunki słodkowodnych makrozielenic: Cladophora glomerata, Ulva flexuosa i Chara fragilis. Najistotniejszym etapem badań było opracowanie skutecznych i wydajnych metod ekstrakcji substancji bioaktywnych z glonów. Następnie wykonano oznaczenia związków biologicznie czynnych zawartych w biomasie glonów, z uwzględnieniem analizy jakościowej i ilościowej. Wyniki przeprowadzonych analiz wskazują na bogaty skład substancji czynnych w badanych zielenicach, zidentyfikowano: kwasy tłuszczowe, karotenoidy, siarczanowe polisacharydy i polifenole. Wykazano również, że ekstrakty z makroglonów słodkowodnych mogą stanowić nowy surowiec dla przemysłu kosmetycznego. Wskazują na to wyniki analizy in vitro właściwości antyoksydacyjnych, a także badań in vivo preparatów kosmetycznych z dodatkiem wybranych ekstraktów. Podsumowując, badania przeprowadzone w ramach pracy doktorskiej mogą pozwolić na wypromowanie nowych, naturalnych surowców, które można w przyszłości wykorzystać jako składniki kosmetyków.
The aim of the doctoral thesis was isolation, qualitative and quantitative analysis of biologically active compounds contained in freshwater algae, as well as determination of antioxidant and cosmetic properties of obtained extracts. The starting point for the experiments carried out within the scope of the doctoral thesis was both the lack of research results on the chemical composition of freshwater green algae and the lack of utilization of these natural raw materials. The object of the analysis were three freshwater green macroalgae species: Cladophora glomerata, Ulva flexuosa and Chara fragilis. The most important step in the research was to develop effective and efficient methods for the extraction of bioactive substances from algae. Afterwards, there were conducted determinations of biologically active compounds, taking into account qualitative and quantitative analysis. The results of performed analysis show a rich composition of active substances in the tested green algae, there were identified: fatty acids, carotenoids, sulfated polysaccharides, polyphenols. It was demonstrated that extracts of freshwater macroalgae could be a new raw material for the cosmetic industry. This is indicated by the results of in vitro analysis of antioxidant properties, as well as in vivo studies of cosmetic formulas with the addition of selected extracts. Summarizing, research conducted in the framework of the doctoral dissertation may allow the promotion of new natural raw materials which can be used in the future as ingredients of cosmetics.

Description

Wydział Chemii: Zakład Chemii Supramolekularnej

Sponsor

Keywords

ekstrakcja, substancje biologicznie czynne, makroglony słodkowodne, produkty kosmetyczne, extraction, biologically active substances, freshwater macroalgae, cosmetic products

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego