Otrzymywanie, charakterystyka koordynacyjna i fotofizyczna kompleksów lantanowców(III) z ligandami zawierającymi fosfor

dc.contributor.advisorLis, Stefan. Promotor
dc.contributor.authorPawlicki, Grzegorz
dc.date.accessioned2011-05-27T13:47:39Z
dc.date.available2011-05-27T13:47:39Z
dc.date.issued2011-05-27T13:47:39Z
dc.descriptionWydział Chemii: Zakład Ziem Rzadkichpl_PL
dc.description.abstractCelem pracy było otrzymanie kompleksów jonów lantanowców(III) z wybranymi ligandami zawierającymi atom fosforu, takimi jak estry i fosfiny organiczne oraz określenie ich właściwości koordynacyjnych i fotofizycznych w roztworach, głównie niewodnych, oraz fazie stałej, z użyciem następujących technik badawczych: analiza elementarna, spektroskopia absorpcyjna FT-IR i UV-Vis, luminescencyjna, pomiary emisyjnych czasów życia stanów wzbudzonych jonów Ln(III), selektywna spektroskopia wzbudzenia jonu Eu(III) w zakresie przejścia 5D0←7F0 oraz (1H, 13C i 31P) NMR. Zarejestrowane widma absorpcji stanowiły podstawę do wyznaczenia stałych trwałości tworzących się kompleksów, z użyciem analizy czynnikowej wspomaganej komputerowo, oraz wartości siły oscylatora i parametrów intensywności Judda-Ofelta tych kompleksów. Procesy przenoszenia energii od liganda do jonu Ln(III) oraz sensybilizowanej luminescencji badano z wykorzystaniem spektroskopii luminescencyjnej. Zbadano również luminescencję kompleksów Pr(III), którego luminescencja w roztworach jest rzadko obserwowana. Zakres prac obejmujący pomiary widm selektywnej spektroskopii wzbudzenia oraz widm spektroskopii absorpcyjnej w zakresie niezdegenerowanego przejścia 5D0←7F0 jonu Eu(III) stanowił materiał do badań specjacyjnych omawianych kompleksów w różnych otoczeniach koordynacyjnych jonu Ln(III) oraz różnych rozpuszczalnikach i fazie stałej. Otrzymane w fazie stałej kompleksy scharakteryzowano na podstawie analizy elementarnej, widm FT-IR oraz NMR.pl_PL
dc.description.abstractPhD thesis concerns synthesis, coordination and photophysical characterization of lanthanides(III) complexes with chosen ligands containing phosphorus atom. Lanthanides complexes were investigated using mainly absorption (UV-Vis and IR), luminescence and (1H, 13C i 31P) NMR spectroscopy. Absorption spectra of studied ligands with praseodymium, neodymium, holmium and erbium ions were measured in acetonitril solution and based on them complex stability constants, oscillator strength values and intensity parameters (Judd–Ofelt) were calculated. Excitation and luminescence spectra of europium and terbium ions with studied ligands were measured. In all Ln(III) complexes with P-oxide ligands, a sensitized luminescence of strong intensity was observed, as a result of an effective energy transfer from the P-oxide ligand to Ln(III) ion The selective excitation spectroscopy of Eu(III) ion in the range of the 5D0→7F0 electronic transition and luminescence lifetime measurements were used for the study of the complex speciation and solution equilibria of the europium systems. Solid state complexes were characterized using elemental analysis, FT-IR and NMR spectroscopy.pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/1044
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectlantanowcepl_PL
dc.subjectlanthanidespl_PL
dc.subjectluminescencjapl_PL
dc.subjectluminescencepl_PL
dc.subjectabsorpcjapl_PL
dc.subjectabsorptionpl_PL
dc.subjectstałe trwałościpl_PL
dc.subjectstability constantspl_PL
dc.subjectkompleksypl_PL
dc.subjectcomplexespl_PL
dc.titleOtrzymywanie, charakterystyka koordynacyjna i fotofizyczna kompleksów lantanowców(III) z ligandami zawierającymi fosforpl_PL
dc.title.alternativeSynthesis, coordination and photophysical characterization of lanthanides(III) complexes with ligands containing phosphoruspl_PL
dc.typeDysertacjapl_PL

Files

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego