European Space Programme for the Arctic

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Title alternative

Europejski program kosmiczny dla Arktyki

Abstract

Space technology is among the most rapidly developing sectors. It is also significant for the Arctic. Space technology requires international cooperation, and the effectiveness of European space policy depends on the commitment of its member states. The Arctic and space exploration are essential topics in EU policies, given the recently defined strategies and programmes such as the European Green Deal, where the protection of the Arctic and its many ecosystems is emphasised. They have become an important element of the European space programme. Copernicus Sentinel satellites are already playing a significant role in the Arctic. This activity resulted in the EU Council adopting the conclusions on “Space solutions for a sustainable Arctic” in 2019. Space instruments are fundamental to the implementation of the priorities of the European Union’s integrated Arctic policy on climate change mitigation, climate change adaptation measures and the protection of the Arctic ecosystem. Technologia kosmiczna jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów. Jest ona również istotna dla Arktyki. Technologia kosmiczna wymaga współpracy międzynarodowej, a skuteczność europejskiej polityki kosmicznej zależy od zaangażowania państw członkowskich. Arktyka i eksploracja kosmosu są istotnymi tematami w polityce UE, biorąc pod uwagę niedawno zdefiniowane strategie i programy, takie jak Europejski Zielony Ład, w których podkreśla się ochronę Arktyki i jej wielu ekosystemów. Stały się one ważnym elementem europejskiego programu kosmicznego. Satelity Sentinel programu Copernicus już teraz odgrywają znaczącą rolę w Arktyce. Działania te zaowocowały przyjęciem przez Radę UE w 2019 r. konkluzji w sprawie „Rozwiązań kosmicznych na rzecz zrównoważonej Arktyki”. Instrumenty kosmiczne mają fundamentalne znaczenie dla realizacji priorytetów zintegrowanej polityki Unii Europejskiej wobec Arktyki w zakresie łagodzenia zmiany klimatu, środków adaptacyjnych do zmiany klimatu i ochrony ekosystemu Arktyki.

Description

Sponsor

Keywords

European space programme, Europejski program kosmiczny

Citation

Rocznik Integracji Europejskiej, 17/2023, s. 313-323

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego