Ochrona wyższego niż unijny konstytucyjnego standardu prawa jednostki. Relacja pomiędzy Trybunałem Konstytucyjnym a Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Loading...
Thumbnail Image

Date

2017

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Protection of a Higher than Union’s Constitutional Fundamental Rights Standard. Relation Between Constitutional Tribunal and Court of Justice of the European Union

Abstract

W pracy podjęta jest próba znalezienia i zaproponowania rozwiązania minimalizującego potencjalny konflikt pomiędzy standardem unijnym ochrony praw jednostki a standardem konstytucyjnym, w sytuacji, w której to ten drugi byłby wyższy a zobowiązania wynikające z członkostwa Polski w Unii prowadziłyby do jego obniżenia. W pracy zaproponowano nieco odważniejsze niż do tej pory stosowanie przez TK pytania prejudycjalnego do TSUE. Miałoby się ono sprowadzać do powołania się na obowiązek poszanowania przez Unię tożsamości konstytucyjnej państw członkowskich, zawarty w art. 4 ust. 2 TUE w związku z art. 53 KPP oraz w kontekście innych przepisów prawa unijnego i polskiego, w sytuacjach w których prawo unijne naruszałoby nie tyle jakiekolwiek konstytucyjne standardy ochrony praw człowieka, lecz w których naruszałoby konstytucyjne standardy składające się na tożsamość konstytucyjną państwa. W pracy podjęto próbę wypracowania możliwie kooperacyjnego mechanizmu dochodzenia do tego, które standardy powinny przeważyć oraz ukazania jego zalet w porównaniu do sztywnego podejścia, wiążącego tożsamość konstytucyjną RP i obowiązek jej poszanowania przez Unię z doktryną ultra vires. Podjęto w niej również próbę pewnego zbalansowania kompetencji TK i TSUE i skłonienia ich do współpracy opierającej się na wzajemnym poszanowaniu swych kompetencji i pozycji ustrojowych w ramach sekwencji orzekania w przedmiotowej materii, a nie tworzenia w ramach Unii nowej hierarchii sądów.
The dissertation attempts at investigating and proposing a solution aimed at minimizing potential conflict between Union’s fundamental rights protection standards and a constitutional ones, when the latter would be higher, while obligations stemming from EU law and Polish membership in the community, would demand limiting them. The dissertation proposes a more valiant application of referral for preliminary judgment procedure to the CJEU by the Polish Constitutional Court. In such a referral the CC would invoke art. 4(2) TEU and expressed in it obligation on the side of the EU to respect constitutional identity of its member states in connection with art. 53 ChFR as well as in light of other EU law and domestic (constitutional) law provisions, in situations, in which EU law would compromise not constitutional standards as such, but standards belonging to Polish constitutional identity. The issertation attempts at developing possibly cooperative mechanism of arriving to a conclusion, which standards should preponderate as well as at presenting advantages of such a mechanism in comparison to isolationist approach aligning constitutional identity protection with the ultra vires doctrine. More than that, the dissertation attempts as well at balancing competences of the CC and the CJEU as well as convincing them to cooperate and mutually respect their competences and positions in their respective legal systems through a sequence – not hierarchy – of adjudication.

Description

Wydział Prawa i Administracji

Sponsor

Keywords

prawa fundamentalne, fundamental rights, Trybunał Konstytucyjny, Constitutional Tribunal, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Court of Justice of the European Union, kolizja, conflict, doktryna ultra vires, ultra vires doctrine

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego