Mechanizm "ukierunkowanego zabijania" jako część izraelskiej polityki zwalczania terroryzmu

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

The Mechanism of "Targeted Killing" as a Part of Israeli Counter-Terrorism Policy

Abstract

Wyjątkowość tego badania polega na próbie przedstawienia innej perspektywy dotyczącej mechanizmu „ukierunkowanych zabójstw” i jego wpływu na elementy terrorystyczne. Jednym z powodów przeprowadzenia badania są fundamentalne różnice między światem kultury oraz zasadami i wartościami wolnych i demokratycznych państw, a stojącymi w wyraźniej z nimi sprzeczności zasadami, którymi kieruje się terroryzm. W literaturze naukowej, w tym prawnej, istnieje tendencja do akceptowania „ukierunkowanych zabójstw”, ale z ograniczeniami. Niniejsze opracowanie obszernie omawia kwestię skutecznej walki z terroryzmem i korzystania przez państwa demokratyczne z mechanizmu ukierunkowanych zabójstw w obliczu braku innego wyboru, ze szczególnym uwzględnieniem Izraela podczas intifady Al-Aksa w latach 2000-2009. Studium zajmuje się zasadami prawa międzynarodowego, które zrównoważają względy humanitarne i prawa człowieka ze względami wojskowymi. Występuje tu konflikt między prawami człowieka a bezpieczeństwem państwa; badano działania antyterrorystyczne dwoma sposobami, udaremniając operacje i/lub uderzając w dowódców traktując to jako samoobronę, pod względem moralnym i prawnym. Okazuje się, że taka możliwość jest uzasadniona, ponieważ powoduje, że dowódcy terroru będą rozważać swoje kroki, mając na uwadze ich bezpośredni wpływ na nich. Badanie ujawniło, że podczas intifady Al-Aksa i okresu objętego dochodzeniem przeprowadzono około 127 operacji ukierunkowanych zabójstw, w których zginęło 212 terrorystów. Wśród nich byli działacze terenowi i dowódcy różnych szczebli, z których najważniejszym był przywódca ruchu terrorystycznego Hamas, szejk Ahmad Yassin. Wydarzenia z 11 września zwiększyły zainteresowanie badaniami zjawiska terroryzmu kładąc nacisk na publikacje poruszające aspekty koncepcyjne i teoretyczne. Grupy badawcze i konferencje naukowe zajmujące się tym zjawiskiem przyspieszają procesy badawcze. Skuteczna walka z terroryzmem opiera się na odstraszaniu, ale ta podstawowa przesłanka jest wątpliwa w przypadku organizacji terrorystycznych. Pomimo badań nad terroryzmem wciąż nie ma definicji, która będzie akceptowalna w środowisku akademickim i będzie stanowić uzgodniony punkt wyjściowy do badań w tej dziedzinie. Badanie wykazało, że według badaczy Fleminga, Stohla i Schmida, którzy badali różne typologie w dziedzinie terroryzmu w celu ich rozróżnienia, tak aby stanowiły podstawę do uogólnienia, a nawet teoretyzowania na temat zjawiska społecznego gwałtu, takiego jak terroryzm. Na przykład dokładna typologia ideologicznych cech charakterystycznych organizacji terrorystycznej może stanowić podstawę do badania związku między ideologią, celami i metodami działania takich organizacji. Hipotezy i kwestie badawcze dotyczą polityki uruchamiania i wykorzystania mechanizmu ukierunkowanego zabijania oraz powodzenia lub niepowodzenia w zmniejszeniu liczby ataków terrorystycznych na Państwo Izrael. Zbadano również sukces lub niepowodzenie działania poprzez atak na czołowych przywódców organizacji terrorystycznych oraz wpływ tego mechanizmu na liczbę ataków terrorystycznych. Z ustaleń wynika, że ukierunkowane zabijanie przyczyniło się do spadku liczby ofiar terroryzmu. Okazało się, że dokonywanie aresztowań jest czasem skuteczniejsze niż ukierunkowane zabijanie. Ponieważ w przeciwieństwie do zabójstw, poprzez aresztowania i przesłuchania gromadzone są informacje i ujawniona zostaje cała siatka terrorystyczna, aresztowania zwiększają ryzyko sił bezpieczeństwa, ale zmniejszają ryzyko dla ludności. Ponadto ustalenia obalają twierdzenie o wpływie ataków na głównych przywódców terroru na zmniejszenie liczby ataków terrorystycznych, jakkolwiek można zauważyć znaczny spadek i spowolnienie liczby ataków terrorystycznych, jednakże nie można ustalić bezpośredniego związku przyczynowego w odniesieniu do rangi działaczy. Ustalenia wykazują, że dokonywanie ukierunkowanych zabójstw jest skuteczne, ale status terrorysty nie ma większego znaczenia, mimo że liczba zamachów terrorystycznych spadła.1 Wkład tego badania pozwala zrozumieć, że mechanizm ukierunkowanego zabijania przyczynia się do zmniejszenia liczby aktów terrorystycznych. Ponadto wkład badań polega na poszerzeniu zarówno teoretycznej, jak i praktycznej dyskusji w zakresie rozwijania wiedzy i narzędzi potrzebnych do zrozumienia składników terroryzmu oraz zbadania skutecznych sposobów radzenia sobie z tym zagrożeniem przez państwo demokratyczne jak w przypadku Izraela.
The uniqueness of this research study is the attempt to offer other perspectives regarding the mechanism of "targeted killing” and its influence on factors of terrorism. One of the reasons for carrying out the research study lies in the essential difference of the world of the culture and values of the free and democratic countries, which is contradictory to the values of terrorism. The tendency in the research literature, including the legal literature, is to accept "targeted killing”, but with limitations. This research study discussed at- length the topic of the effective fight against terrorism and the use as a last option of the mechanism of targeted killing by democratic countries, with emphasis on Israel, during the Al- Aqsa Intifada in the years 2000-2009. This research study addressed the rules of international law that balance between the humanitarian considerations and human rights and the military considerations. There is a conflict between human rights and state security. Counterterrorism activity is examined in two ways, harm to the terrorists carrying out the attack and/or to the commanders as self-defense, in aspects of morality and in aspects of law. It becomes clear that this possibility is legitimate, since it will cause the terrorist commanders to consider their steps, in light of the direct influence on them. In the research study it became clear that during the Al-Aksa Intifada and the researched period about 127 targeted assassination operations were carried out, in which 212 terrorists were killed, including field operatives and commanders at different levels, when the most senior was the leader of the Hamas movement, Sheikh Ahmad Yassin. The events of September 11 increased the interest in the research of the phenomenon of terrorism, with emphasis on conceptual and theoretical articles. Research groups and academic conferences that engage in the phenomenon will promote the research processes. Effective counterterrorism is based on deterrence, but this fundamental assumption is cast in doubt when referring to terrorist organizations. Despite the research engagement in terrorism, there is still no definition that will be accepted in the academic community and will constitute an agreed-upon starting point for researches in the field. This research study indicated according to the researchers Fleming, Stohl, and Shmid a variety of typologies in the field of terrorism, for these to constitute a basis for generalization and even theorization of a violent social phenomenon like terrorism. For example, a fundamental typology of the ideological characteristics of the terrorist organization can constitute a basis for the examination of the relationship between ideology, goals, and methods of action of such organization. The research hypotheses and questions addressed the policy of the deployment and use of the mechanism of targeted killing and the success or lack of success in reducing the number of terrorist attacks against the State of Israel. The success or lack of success was examined through preventative arrests. Furthermore, the lack of influence of this mechanism was examined on the number of terrorist attacks. The research also examined the policy of targeted killing against low- level operatives and senior operatives of the terrorist organization and the degree of reduction of the terrorist attacks. The findings indicate that targeted killing contributed to the decline of the number of terrorist victims. It became clear that the performance of arrests is sometimes more effective than targeted killings, since in arrest and interrogation intelligence is collected and the entire terrorist network is exposed. Arrests increase the risk to the security forces but also reduce the risk to the population. In addition, the findings disconfirm the influence of the harm to the senior terrorist operatives on the reduction of number of terrorist attacks. While it is possible to notice a significant decrease in the number of terrorist attacks, it is not possible to create a causal correlation on the issue of the seniority of the operatives. The findings show that the carrying out of targeted killing is effective but the status of the terrorist operative does not have considerable meaning although the number of terrorist victims decreased. The contribution of this research study enables the understanding that the mechanism of targeted killing contributes to the reduction of the number of terrorist attacks. In addition, the contribution of the research study is its broadening of the discussion, both theoretical and practical, development of knowledge and tools for understanding components of terrorism, and examination of effective ways of coping with this threat by a democratic state, through the Israeli case.

Description

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

Sponsor

Keywords

bezpieczeństwo narodowe, walka z terroryzmem, odstraszanie, ukierunkowane zabijanie, organizacje terrorystyczne, counterterrorism, deterrence, targeted killings, terrorist organizations

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego