Quo vadis Eurazjo? W poszukiwaniu nowych dróg partnerstwa

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Authors

Advisor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

Title alternative

Abstract

Pytanie „Dokąd zmierza Eurazja?” pozostaje zarówno ważne, jak i kłopotliwe. Próba odpowiedzi na nie wiąże się nieodzownie z koniecznością określenia, jak pojęcie Eurazji można rozumieć. Jednocześnie różne sposoby jej definiowania pociągają za sobą określone konsekwencje teoretyczne i praktyczne. Uwzględniając przywołane uwagi, w monografii podjęto namysł nad głównymi kierunkami, w których rozwija się subkontynent eurazjatycki, a w szczególności jego region centralny. Autorzy opracowania zaproponowali zestaw diagnoz i prognoz odnoszących się do przywołanej kwestii, zastanawiając się nad perspektywami budowania relacji partnerskich pomiędzy podmiotami współkonstytuującymi realia eurazjatyckie. Główne wątki monografii dotyczą: 1) ewolucji dyskursu ideowego dotyczącego Eurazji, 2) procesów integracyjnych oraz dezintegracyjnych w regionie postradzieckim postrzeganym jako jej geograficzne centrum, 3) procesów integracyjnych i dezintegracyjnych na poziomie subregionalnym, a więc w Europie Wschodniej, na Kaukazie oraz w Azji Centralnej. Monografia została przygotowana przez dwudziestoczteroosobowy zespół badawczy. Zainteresowania naukowe Autorów wchodzących w jego skład obejmują rozwój procesów społeczno-politycznych oraz stosunków międzynarodowych w dynamicznie zmieniającej się przestrzeni postradzieckiej. Reprezentują oni różne dyscypliny oraz kilkanaście ośrodków akademickich i badawczych w Polsce i zagranicą. Praca ma charakter interdyscyplinarny i powstała z intencją upowszechnienia rezultatów studiów nad obszarem eurazjatyckim. Stanowi też zachętę do pogłębiania dyskusji dotyczącej możliwych wariantów jego przyszłego rozwoju.

Description

Sponsor

Praca współfinansowana przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Instytut Rosji i Europy Wschodniej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

Keywords

Eurazja, Eurazja jako region, Eurazja jako koncept, Europa Wschodnia, Kaukaz, Azja Centralna, regionalne procesy integracyjne, regionalne procesy dezintegracyjne, partnerstwo strategiczne, Eurasia, Eurasia as a region, Eurasia as a concept, Eastern Europe, Caucasus, Central Asia, regional integration, regional disintegration, strategic partnership

Citation

Quo vadis Eurazjo? W poszukiwaniu nowych dróg partnerstwa, red. Hordecki B., Jach A., Poznań 2020, s.370.

Title Alternative

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego