Slovak experience with the Register of Public Sector Partners and its impact on public procurement

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

Słowackie doświadczenia w zakresie Rejestru Partnerów Sektora Publicznego i jego wpływu na zamówienia publiczne

Abstract

W artykule przeanalizowano niedawno zmienione ustawodawstwo Republiki Słowackiej, które ma na celu szczegółowe zbadanie istnienia beneficjentów rzeczywistych, i które ma zasadniczy wpływ na sektor zamówień publicznych. Autor wskazuje na zalety i słabości Rejestru Partnerów Sektora Publicznego oraz opisuje unikalne słowackie ustawodawstwo, które może w przyszłości stać się źródłem doświadczeń dla innych krajów UE.
The paper analyses recently amended legislation of the Slovak Republic which aims to examine the existence of beneficial owners in detail and which fundamentally affects public procurement. The author points out advantages and weaknesses of the Register of Public Sector Partners and describes unique Slovak legislation which can in the future serve as a source of experience for other EU countries.

Description

Sponsor

Keywords

rzeczywiści beneficjenci, beneficial owners, prawo UE, EU law, zamówienia publiczne, public procurement, słowacki Rejestr Partnerów Sektora Publicznego, Slovak Register of Public Sector Partners, przejrzystość, transparency

Citation

Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2020, nr 10, s. 83-95

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego