Aktywność muzyczna a umiejętności geometryczne uczniów szkoły podstawowej

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Music activity and geometric skills of primary school students

Abstract

Dysertacja „Aktywność muzyczna a umiejętności geometryczne uczniów szkoły podstawowej” składa się z pięciu rozdziałów. Pierwszy dotyczy biologicznych i edukacyjnych podstaw rozwoju muzycznego człowieka. Przedstawiono w nim niezbędne fakty i pojęcia potrzebne do dalszych rozważań. Przechodząc, w dalszej części, do treningów artystycznych i ich wpływie na procesy poznawcze człowieka, przeanalizowano wyniki badań świadczące o korelacji dodatniej w tejże kwestii. Rozważania obejmują również zagadnienie współczesnej wiedzy o mózgu. W drugim rozdziale dokonano charakterystyki i umiejscowienia edukacji muzycznej w polskim systemie oświaty ze szczególnym uwzględnieniem aktywności muzycznej w postaci gry na instrumencie. W rozdziale tym uprzednio ukazano muzykę w kontekście społeczno-kulturowym, jak również przeanalizowano pokrótce najważniejsze jej założenia i funkcje. Trzeci rozdział oscyluje wokół matematyki, dlatego zawarte w nim zostały wyniki badań traktujące o wpływie treningów artystycznych, na procesy poznawcze leżące u podstaw matematyki. Opisane zostały badania prowadzone pod kierunkiem Elizabeth Spelke, które były inspiracją do podjęcia tematu rozprawy. Czwarty rozdział to przedstawienie metodologii badań własnych, których przedmiotem była aktywność muzyczna i umiejętności geometryczne, a celem głównym określenie zależności między aktywnością muzyczną a umiejętnościami geometrycznymi uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej. W rozwiązaniu problemu głównego i problemów szczegółowych zastosowano metodę eksperymentu pedagogicznego z wykorzystaniem techniki grup równoległych, oprócz eksperymentu w badaniach wykorzystano również metodę sondażu diagnostycznego z zastosowaniem techniki ankiety. Narzędziami zastosowanymi w badaniach były: test umiejętności geometrycznych oraz kwestionariusze. Dokonana analiza badań oraz interpretacja wyników została przedstawiona w rozdziale piątym.
The dissertation "Musical activity and geometrical skills of primary school students" consists of five chapters. The first concerns the biological and educational foundations of human musical development. It presents the necessary facts and concepts for the following considerations. The next part, concerning artistic training and its impact on human cognitive processes, analyzes the results of research proving a positive correlation in this matter. The considerations also concern the issue of modern knowledge about the brain. The second chapter describes the characteristics and location of music education in the Polish education system, with particular emphasis on musical activity in the form of playing an instrument. This chapter has previously presented music in a socio-cultural context, as well as a brief analysis of its most important assumptions and functions. The third chapter revolves around mathematics, it describes the results of research on the impact of artistic training on the cognitive processes underlying mathematics. The research conducted under the supervision of Elizabeth Spelke was described because it was an inspiration to take up the topic of the dissertation. The fourth chapter presents the methodology of own research, the subject of which was musical activity and geometric skills, and the main goal was to determine the relationship between musical activity and geometric skills of students in grades 4-6 of primary school. In solving the main problem and specific problems, the method of pedagogical experiment using the technique of parallel groups was used, in addition to the experiment, the research also used the method of a diagnostic survey with the use of the questionnaire technique. The tools used in the research were: a test of geometric skills and questionnaires. The analysis of the research and the interpretation of the results are presented in the fifth chapter.

Description

Wydział Studiów Edukacyjnych

Sponsor

Keywords

edukacja muzyczna, music education, umiejętności geometryczne, geometric skills, instrumenty szkolne, school instruments, matematyka, mathematics, muzyka, music

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego