Bezpowrotne straty osobowe Armii Czerwonej w walkach o Poznań w styczniu i lutym 1945 roku

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016-01-15

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

War casualties incurred by the Red Army in battles for Poznan fought in January and February, 1945

Abstract

Celem pracy jest oszacowanie bezpowrotnych strat osobowych poniesionych przez Armię Czerwoną podczas walk o Poznań w styczniu i lutym 1945 roku. Praca ma charakter pionierski, gdyż oparta jest w podstawowej mierze na odtajnionych niedawno materiałach archiwalnych zgromadzonych w rosyjskich archiwach wojskowych. Analiza dokumentów rejestrujących straty ludzkie umożliwiła zrekonstruowanie przebiegu walk o Poznań, określenie ich zaciętości, jakości sztuki dowodzenia i prowadzenia działań bojowych, umożliwiła również zidentyfikowanie wszystkich jednostek biorących udział w bojach o miasto. Całkowicie pionierskim zadaniem było również opisanie zasad funkcjonowania w Poznaniu radzieckich służb sanitarno-medycznych, zabezpieczających działania bojowe w mieście oraz ich aktywności podczas walk i po ich zakończeniu. Analiza pochówków żołnierskich Armii Czerwonej w Poznaniu, zwłaszcza w kontekście pierwotnej lokalizacji mogił i okoliczności śmierci żołnierzy, pozwoliła zweryfikować wyniki uzyskane na podstawie kwerendy w rosyjskich archiwach.
The major objective of this PhD thesis is the evaluation of war casualties incurred by the Red Army in battles for Poznan fought in January and February, 1945. The following dissertation is a pioneering research work largely based on recently declassified archival materials collected by Russian military archives. The analysis of documents that recorded war casualties made it possible to reconstruct the course of events during battles for Poznan, determining their intensity, the command quality and leadership of combat operations. Moreover, it enabled the identification of all units that fought in battles for the city. The other innovative goal of the thesis is a detailed description of the way in which Russian in-transit evacuation facilities operated in Poznan while securing military operations in the city, and their activities both in combat and after battles. The analysis of Soviet military burial grounds in Poznan, particularly in the context of the original location of graves and the death circumstances of soldiers, made it possible to verify the data collected while carrying out preliminary research in Russian archives.

Description

Wydział Historyczny

Sponsor

Keywords

Straty osobowe, War casualties, Bitwa o Poznań, battles for Poznan, Armia Czerwona, Red Army

Citation

DOI

Title Alternative

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego