Selected Aspects of Iran’s Hydrological Security

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Title alternative

Bezpieczeństwo hydrologiczne Iranu – wybrane aspekty

Abstract

The main objective of this paper is to analyze Iran’s hydrological security and to verify the hypothesis that the low level of Iran’s hydrological security is one of the country’s most important ecological threats. An attempt to answer the following research questions is made using the quantitative method, decision-making method and institutional and legal analysis: (1) what water resources does Iran have, and are citizens suffering from a shortage of water?; (2) is the management of groundwater, closed reservoirs and rivers sustainable?; (3) do the actions of the Iranian authorities safeguard the hydrological security of the state? The analysis of the factors of Iran’s water security carried out in this paper leads to the conclusion that this country is facing a serious ecological crisis resulting from shrinking fresh water resources.
Celem artykułu jest analiza bezpieczeństwa hydrologicznego Iranu i weryfikacja następującej hipotezy: niski poziom bezpieczeństwa hydrologicznego stanowi jedno z najważniejszych zagrożeń ekologicznych tego państwa. Przy wykorzystaniu metody ilościowej, decyzyjnej i analizy instytucjonalno-prawnej podjęto próbę odpowiedzi na następujące pytania badawcze: (1) jakimi zasobami wodnymi dysponuje Iran i czy obywateli dotykają niedobory tego surowca?; (2) czy zarządzanie wodami podziemnymi, zbiornikami zamkniętymi i rzekami odbywa się w sposób zrównoważony? (3) czy działania irańskich władz zapewniają bezpieczeństwo hydrologiczne państwa? Analizowane w artykule komponenty bezpieczeństwa wodnego Iranu prowadzą do wniosku, że państwo to stoi w obliczu poważnego kryzysu ekologicznego wynikającego z kurczących się zasobów wody słodkiej.

Description

Sponsor

Keywords

Iran, hydrological security, water security, water stress, water shortages, ecological security, bezpieczeństwo hydrologiczne, bezpieczeństwo wodne, stres wodny, niedobory wody, bezpieczeństwo ekologiczne

Citation

Przegląd Strategiczny, 2019, nr 12, s. 335-350.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego