Ukraina między Unią Europejską a Federacją Rosyjską w latach 1993-2012

dc.contributor.advisorCzachór, Zbigniew. Promotor
dc.contributor.authorBoltromiuk, Svitlana
dc.date.accessioned2017-05-09T09:30:02Z
dc.date.available2017-05-09T09:30:02Z
dc.date.issued2016
dc.descriptionWydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwapl_PL
dc.description.abstractPrzedmiotem badań rozprawy doktorskiej jest polityka zagraniczna Ukrainy, jaką prowadzi ona w stosunku do Federacji Rosyjskiej (FR) i Unii Europejskiej (UE) oraz jej uwarunkowania. Celem pracy jest przedstawienie procesu kształtowania się oraz ewolucji stosunków unijno-ukraińskich i rosyjsko-ukraińskich. W trakcie przeprowadzonego wywodu przedstawiono procesy oraz wydarzenia polityczne, które wpłynęły na politykę pomiędzy Ukrainą, UE i Federacją Rosyjską. Przeprowadzono analizę sytuacji politycznej i gospodarczej Ukrainy, jej pozycji na arenie międzynarodowej, wskazano czy interes narodowy oraz cele polityki zagranicznej są realizowane w rzeczywistości, jakie czynniki (grupy biznesowe czy polityczne, regionalizacja, Kościół Prawosławny i Kościół Grekokatolicki oraz wiele innych) wywarły i wywierają znaczny wpływ na politykę zagraniczną Ukrainy, które analizowano pod kątem ich znaczenia pozytywnego i negatywnego dla rozwoju wzajemnych relacji. Inspiracją do napisania tej rozprawy stało się powstanie państwa Ukraina, które dotąd, jako samodzielny gracz na arenie międzynarodowej nie istniało. Na początku swojej niepodległości władze Ukrainy ogłosiły, że teraz nic nie stoi na przeszkodzie aby wróciła ona do rodziny narodów europejskich i zajęła godne miejsce na międzynarodowej arenie politycznej i gospodarczej. W rozprawie podjęta została analiza spełnienia tych obietnic, przyczyn i czynników, które wpływały pozytywnie lub negatywnie na tworzenie się młodego państwa. Wybór kierunku rozwoju Ukrainy rozpatruje się przez historyczne i geopolityczne uwarunkowania. Ocena wydarzeń i sytuacji, które miały wpływ na wybór kierunku rozwoju Ukrainy dokonuje się przez pryzmat działalności prezydentów Ukrainy i rządów pod czas ich kadencji, wypowiedzi i wywiadów polityków, oceny ekspertów i badaczy zarówno ukraińskich jak i zagranicznych. Rozprawa składa się ze wstępu, siedmiu rozdziałów wraz z wnioskami, zakończenia, wykazu bibliograficznego, wykazu skrótów, spisu tabel i wykresów. W rozprawie zostały wykorzystane prace zarówno ukraińskich, jak i międzynarodowych (polskich, rosyjskich, amerykańskich, kanadyjskich, niemieckich, angielskich i innych) badaczy.pl_PL
dc.description.abstractThe subject of research of PhD thesis was Ukraine foreign policy conducted towards Russian Federation (RF) as well as European Union (EU) and its determinants. The aim of the thesis is illustrating the develop process of Ukraine-Russian and Ukraine-European Union relations. In the conducted thesis were presented processes and political events which influenced the relations between Ukraine, European Union and Russian Federation. There were analyzed political and economic situation of Ukraine, its position on international arena, whether the national interests and foreign policy aims are being realized, what factors (business or political groups, regionalism, Orthodox Church, Greek Byzantine Catholic Church and many others) influenced and still have an influence on Ukraine foreign policy. All abovementioned aspects have been investigated whether they had positive or negative result on the develop of mutual relations. An inspiration for this thesis was constituting of the Ukraine state, which was not present on international arena considerably long time. Ukraine government has announced at the very beginning of the state independence, that there were no obstacles now to return to the family of European nations and take the right political and economic place among other countries. The other analyze carried out in the thesis considered delivering on governments’ promises and factors that had positive and negative influence on creation of young country. Choice of the Ukraine develop direction is considered through historical and geopolitical conditionalities. The assessment of events and situations which had an impact on the choice of the develop direction of Ukraine was executed through the scope of activity of Ukraine presidents and governments within their terms, politicians statements and interviews, valuations of Ukrainian as well as foreign experts and researchers. The thesis consists of seven chapters with conclusions, ending, literature, list of abbreviations, charts and tables. There were used articles of Ukrainian and foreigner researchers (Polish, Russian, Canadian, German, English and others).pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/17686
dc.language.isopolpl_PL
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesspl_PL
dc.subjectUkrainapl_PL
dc.subjectUkrainepl_PL
dc.subjectFederacja Rosyjskapl_PL
dc.subjectRussian Federationpl_PL
dc.subjectpolityka zagranicznapl_PL
dc.subjectforeign policypl_PL
dc.subjectpolityka wschodnia UEpl_PL
dc.subjectEU Eastern policypl_PL
dc.titleUkraina między Unią Europejską a Federacją Rosyjską w latach 1993-2012pl_PL
dc.title.alternativeUkraine between The European Union and The Russian Federation in the years 1993-2012pl_PL
dc.typeDysertacjapl_PL

Files

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego