Nowe molekularne narzędzie umożliwiające monitoring choroby dla jasnokomórkowego raka nerki (ccRCC)

dc.contributor.advisorWesoły, Joanna. Promotor
dc.contributor.authorMajer-Burman, Weronika
dc.date.accessioned2020-10-13T12:45:12Z
dc.date.available2020-10-13T12:45:12Z
dc.date.issued2020
dc.descriptionWydział Biologiipl
dc.description.abstractRak nerki (RCC) należy do jednego z 10 najczęściej występujących nowotworów na świecie, RCC dzieli się na histologiczne podtypy: jasnokomówkowy ,brodawkowy, chromofobowy oraz onkocytomę. W tej chwili nie istnieje odpowiednie nieinwazyjne molekularne narzędzie umożliwiające detekcję RCC. Rozwiązaniem dla wcześniejszej detekcji raka nerki mogą być biomarkery pochodzące z płynów takie jak wolnokrążące DNA (cfDNA) czy mikro RNA (miRNA). W dysertacji wyizolowano cfDNA z krwi oraz moczu pacjentów oraz zdrowych kontroli i zbadano jego stężenie. Wyniki naszych badań pokazały różnice w koncentracji cfDNA w plaźmie pacjentów i zdrowych prób kontrolnych. Następnie sprawdzono możliwości znalezienia charakterystycznych aberracji chromosmowych dla ccRCC w cfDNA. Niestety rezultaty pokazały, że metoda zastosowana w badaniu nie jest odpowiednia. Następnie sprawdzono przydatność zmian poziomu miRNA w tkance nerkowej pacjentów z RCC w detekcji choroby przeprowadzając meta-analizę eksperymentów wysokoprzepusowych. Wyróżniliśmy 8 miRNA powszechnie deregulowanych we wszystkich 8 eksperymentach na próbach z ccRCC. Po uzyskaniu wyników metanalizy dokonano walidacji zmian wybranych profili ekspresji miRNA za pomocą qPCR. Ponadto porównaliśmy poziomy 8 miRNA w próbach z ccRCC rozdzielonych według stopni Furhmana. Nasze wyniki pokazały, że zmiany w ekspresji wybranych miRNA mogą być potencjalnie wykorzystane jako biomarkery do wykrywania stopnia ccRCC i diagnostyki podtypów RCC.pl
dc.description.abstractRenal cell carcinoma (RCC) is one of the 10 most common cancers worldwide. RCC is divided into histological subtypes: clear cell, papillary, chromophobe and oncocytoma. RCC detection is performed using imaging techniques in combination with non-RCC specific morphological and biochemical read-outs. The solution for earlier noninvasive detection of RCC might be delivered by biomarkers derived from body fluids like cell free DNA (cfDNA) or miRNA. The aim of the study is to use NGS techniques to identify chromosomal aberrations characteristic for ccRCC in cfDNA extracted from urine and plasma. Results of our study showed differences between cfDNA concentration in plasma of patients and healthy controls. Unfortunately, our results showed that method used in the study was not suitable for analysis of chromosomal aberration in tumor cfDNA. Next we performed a meta-analysis study using high-throughput experiments attempting to define a miRNA panel characteristic for ccRCC. We distinguished 8 miRNA commonly deregulated in all ccRCC experiments. Metanalysis results were followed by a validation of changes of selected miRNAs expression profiles using qPCR in tissue samples from patients with three RCC subtypes. Moreover, we compared levels of 8 commonly deregulated miRNA in ccRCC samples divided according to Furhman’s grades. Our results revealed that changes in expression of selected miRNA might be potentially utilized as biomarkers for detection of ccRCC grade and diagnosis of renal cancer subtypes.pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/25846
dc.language.isoengpl
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesspl
dc.subjectnowotwór nerkipl
dc.subjectjasnokomórkowy rak nerkipl
dc.subjectjasnokomórkowy rak nerkipl
dc.subjectbiomarker nowotworowypl
dc.subjectwolnokrążące DNApl
dc.subjectmiRNApl
dc.subjectrenal cell carcinomapl
dc.subjectclear cell renal cell carcinomapl
dc.subjectcancer biomarkerpl
dc.subjectcell free DNApl
dc.subjectmiRNApl
dc.titleNowe molekularne narzędzie umożliwiające monitoring choroby dla jasnokomórkowego raka nerki (ccRCC)pl
dc.title.alternativeNovel molecular disease monitoring tools for clear cell renal cell carcinoma (ccRCC)pl
dc.typeDysertacjapl

Files

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego