Mojżesz i inni. Echa rewolucji 1905 roku w literaturze polskiej i ukraińskiej z początku XX wieku

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo-Drukarnia Bonami/Pracownia Komparatystyki Literackiej IFP UAM

Title alternative

Abstract

Inspirując się poematem Ivana Franki pt. Mojżesz, autor artykułu wskazuje na znaczenie legend religijnych (wybranych z mitologii greckiej i Biblii) dla autorów, którzy starali się przedstawić mężczyzn i kobiety w trakcie trwania i krótko po zakończeniu rewolucji. W dziełach Władysława Orkana, Mychajła Kociubyńskiego, Andrzeja Struga widać zgodność owych religijnych form reprezentacji z poetyckim dyskursem Młodej Polski, próbą spojrzenia w rozdarty umysł i serce człowieka, prezentacją bohatera walczącego o lepszy świat, przepełnionego wątpliwościami i obawami dotyczącymi tej misji. Niczym Mojżesz Franki – większość postaci z powieści, opowiadań i poematów, które opowiadają historię rewolucji, musi zapłacić cenę swojego człowieczeństwa w czasach, kiedy mity stają się historią.
Using Ivan Franko’s poema Moses as an inspiration, the author of the article tries to show the importance of religious legends (chosen from Greek mythology and from the Bible) for writers that struggled to present men and women of the revolution during its time and shortly afterwards. The works of Władysław Orkan, Mychajło Kociubyński, Andrzej Strug and others help to recognize the compatibility of those religious-like modes of representation with the Young Poland’s poetical discourse: aiming at a look inside a torn person’s mind and heart, presenting a fighter for a better world yet filled with doubt and reservations about his mission. Just like Franko’s Moses – most of the characters from the novels, short stories and poems telling a history of revolution must pay the price of their humanity in the times when myths transform to history.

Description

Sponsor

Keywords

Rewolucja 1905-1907, Religia, Reprezentacja mityczna, Postać, Modernizm, Revolution 1905-1907, Religion, Mythical representation, Character, Modernism

Citation

PORÓWNANIA. Czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym. nr 8, 2011, s. 93-105.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego