Towards the Politicization of Artificial Intelligence in the EU? External Influences and Internal Dynamics

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Title alternative

W kierunku polityzacji sztucznej inteligencji w Unii Europejskiej? Zewnętrzne wpływy i wewnętrzna dynamika

Abstract

This paper explores the politicization of Artificial Intelligence (AI) within the EU, examining the interplay between internal dynamics and external influences, particularly from the United States and China. The study aims to identify early signs of politicization in the EU’s AI debate and compare the EU’s AI policy model with those of the US and China. The hypothesis posits that EU public debate on AI is politicized, shaped by both internal factors and responses to external AI policy models. The research uses comparative policy analysis and content analysis. Findings indicate a growing salience of AI in public discourse, evidenced by increased media attention and engagement from a wide range of actors. However, significant polarization on AI issues within the EU is not yet evident. The study also highlights the EU’s strategic response to external AI models, emphasizing a balance between innovation, digital sovereignty, and the protection of democratic values and fundamental rights. W artykule zbadano polityzację sztucznej inteligencji (AI) w UE poprzez wzajemne oddziaływanie dynamiki wewnętrznej i wpływów zewnętrznych (USA i Chin). Badanie ma na celu identyfikację wczesnych oznak polityzacji unijnej debaty na temat AI i porównanie modelu polityki UE w zakresie AI z modelami rozwijanymi w USA i Chinach. Hipoteza zakłada, że debata publiczna w UE na temat AI ulega polityzacji, kształtowana zarówno przez czynniki wewnętrzne, jak i reakcje na zewnętrzne modele polityki AI. W badaniu wykorzystano porównawczą analizę polityki i analizę treści. Wyniki wskazują na rosnącą wagę AI w dyskursie publicznym, o czym świadczy zwiększone zainteresowanie mediów i zaangażowanie szerokiego grona podmiotów. Jednakże znaczna polaryzacja w tej kwestii nie jest widoczna. W badaniu podkreślono także strategiczną reakcję UE na zewnętrzne modele polityki AI. UE kładzie nacisk na równowagę między innowacjami, suwerennością cyfrową oraz ochroną wartości demokratycznych i praw podstawowych.

Description

Sponsor

Keywords

artificial intelligence, AI policy, politicization, European Union, AI governance, sztuczna inteligencja, polityka sztucznej inteligencji, polityzacja, Unia Europejska, zarządzanie sztuczną inteligencją

Citation

Rocznik Integracji Europejskiej, 17/2023, s. 379-391

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego