Kompleksy rodu i platyny z cieczami jonowymi jako efektywne katalizatory reakcji hydrosililowania

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Rhodium and platinum complexes with anionic liquids as effective catalyst for hydrosilylation reaction

Abstract

Zasadniczym celem zrealizowanej pracy doktorskiej, były badania procesów hydrosililowania ze szczególnym uwzględnieniem aktywności katalitycznej nowych kompleksów rodu i platyny w skład których wchodziły ciecze jonowe. Badania wykonywane w ramach niniejszej rozprawy obejmowały: optymalizację warunków prowadzenia reakcji hydrosililowania katalizowanych nowymi katalizatorami rodowymi i platynowymi, wyznaczenie różnic w aktywności poszczególnych kompleksów rodu i platyny, reakcje hydrosililowania ketonów i acetylenów katalizowane badanymi kompleksami rodu i platyny, syntezę nośników tlenkowych oraz nośników tlenkowych z ligniną oraz wytworzenie z ich udziałem układów SILP (Supported Ionic Liquid Phase) z rodem i platyną, ich pełną charakterystykę fizykochemiczną i adsorpcyjną oraz badania nad ich aktywnością katalityczną w reakcji hydrosililowania olefin. Rozprawa doktorska obejmuje cykl dziewięciu publikacji naukowych (w tym dwóch o charakterze przeglądowym) charakteryzujących aktywność katalityczną nowych materiałów katalitycznych. Uzyskane wyniki pozwoliły na potwierdzenie trwałości oraz skuteczności badanych kompleksów rodu i platyny oraz materiałów Rh-SILP i Pt-SILP w reakcji hydrosililowania, a także możliwość ich izolacji i ponownego wykorzystania w kolejnych cyklach katalitycznych.
The main goal of the doctoral thesis entitled: was a comprehensive studies on evaluation of catalytic activity of rhodium and platinum complexes containing ionic liquids in hydrosilylation reactions. The studies completed within the presented dissertation included: optimization of the conditions of hydrosilylation reaction catalyzed by rhodium and platinum complexes, determination of differences in the catalytic activity of individual rhodium and platinum complexes, hydrosilylation reactions of ketones and acetylenes catalyzed by the investigated rhodium and platinum complexes, synthesis of oxide systems and oxide systems supports with lignin and preparation with their use SILP (Supported Ionic Liquid Phase) systems with rhodium and platinum, their physicochemical and adsorption characterization, and assessment of their catalytic activity in the olefin hydrosilylation reaction. The doctoral dissertation is based on a series of nine scientific publications (including two reviews), characterizing the catalytic activity of new catalytic materials. The obtained results confirmed the durability and catalytic efficiency of investigated rhodium and platinum complexes and obtained Rh-SILP and Pt-SILP systems in the hydrosilylation reaction, as well as their easy isolation from the reaction system and its effective reuse in subsequent catalytic cycles.

Description

Wydział Chemii

Sponsor

Keywords

reakcja hydrosililowania, ciecze jonowe, kataliza heterogeniczna, SILP, kompleksy rodu i platyny, hydrosilylation, Ionic Liquids, heterogeneous catalysis, rhodium and platinum complexes

Citation

DOI

Title Alternative

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego